Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?

2020-11-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
vi har en gemensamt planterad tuja häck, grannen klipper ner den till en höjd som han vill utan att fråga mig, får han det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din granne får klippa ner er gemensamt ägda tujahäck i sin helhet utan att rådfråga dig om detta. Regler om rättsförhållandet mellan grannar finns i jordabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Hur regleras rättsförhållandet mellan grannar?

Som utgångspunkt gäller, enligt grannelagsrättsliga bestämmelser, att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § jordabalken). I klartext innebär detta att fastighetsägare måste ta skälig hänsyn till sina grannar när de brukar sin fastighet, såsom vid beskärning av häckplantor. Vad som är skälig hänsyn bedöms utifrån vad som, i det aktuella fallet, är att betrakta som god sed i så kallade grannelagsförhållanden. I princip innebär detta att du och din granne måste sköta er gemensamt ägda tujahäck på ett sätt som är förenligt med god grannsämja.

Vad innebär god sed i grannelagsförhållanden?

Vad som utgör god sed i grannelagsförhållanden i ett visst fall är inte helt enkelt att säga eftersom det styrs av omständigheterna i den aktuella situationen. Högst relevant i ditt fall är dock att högsta domstolen tidigare har ansett att en fastighetsägare som utan sin grannes tillstånd klippt ner deras gemensamma häck inte var skadeståndsskyldig gentemot sin granne (NJA 1990 s. 71). Högsta domstolen ansåg visserligen att det utgjorde ett olovligt besittningsintrång av grannens fastighet att utan tillstånd klippa även dennes del av häcken. Högsta domstolen menade emellertid att fastighetsägaren hade en rätt att klippa ner häcken eftersom den vanligtvis brukade hållas nerklippt till en viss höjd. Högsta domstolen menade därför att grannen hade brutit mot god sed i grannelagsförhållanden, och därför inte visat fastighetsägaren skälig hänsyn, när denne inte medverkat till att hålla häcken nerklippt på det sätt som var brukligt.

Vad innebär detta för dig?

För dig innebär detta att det visserligen är att betrakta som ett olovligt besittningsintrång i din fastighet att din granne har klippt ner er gemensamma tujahäck (det vill säga inte enbart sin egen del av häcken) utan ditt tillstånd. Din granne får nämligen inte göra åverkan på din fastighet och detta kan mycket väl utgöra en grund för skadestånd. Det innebär emellertid att hänsyn även måste tas till hur tujahäcken normalt sett sköts. Har du inte medverkat till att sköta häcken på det sätt som den normalt brukar skötas på så kan det vara tillåtet för din granne att klippa ner den och du kan gå miste om ditt skadeståndsanspråk.

Hur kan du gå vidare med ditt ärende?

Situationen kan således vara ganska komplicerad och det är svårt att ge något definitivt svar på din fråga utan att närmare känna till omständigheterna i just ditt fall. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende rekommenderar jag därför att du bokar en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2051)
2021-06-18 Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93238)