Får en granne skotta över snö till annans tomt?

2019-04-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Får grannen skotta över sin snö till min tomtmark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten enligt 3 kap. 1§ Jordabalken är att "var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen". Denna bestämmelse innebär att den som vidtar en åtgärd på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att den åtgärden inte resulterar i besvär för andra. Den som brukar en fastighet måste ta skälig hänsyn till sina grannar. En avvägning får göras mellan omgivningens intresse och intresset hos den som utnyttjar fastigheten. Den avvägningen kan resultera i att högre tolerans ska finnas för besvär som orsakas av en granne än besvär som orsakas av utomstående.

Det är tveksamt om det faktum att din granne skottar över snö till din tomt kan anses gå under 1§, det torde bero på i vilken omfattning det sker i. Är det lite snö som av "misstag" hamnar på din tomt i samband med skottningen får det rimligen ses som något som bör tolereras.

Jag skulle uppmana dig att prata med din granne och be honom visa mer hänsyn vid sin snöskottning.

Om er egendom förstörs genom er grannes handlande så kan det utgöra ett skadegörelsebrott, se 12 kap. 1§ Brottsbalken. Tex om växter eller staket blir skadade av snön som skottas över. För att ett skadegörelsebrott ska vara aktuellt krävs det att grannen har agerat uppsåtligen. Om grannen har agerat vårdslöst kan istället skadeståndsansvar aktualiseras, se 2 kap. 1§ Skadeståndslagen.

Under förutsättning att det inte uppkommit någon skada för er genom snöskottningen, kan jag tyvärr inte svara på huruvida det vore lönt att föra detta vidare rättsligt om inte grannen framöver skulle visa mer hänsyn.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84383)