Får en förskola eller personal på en förskola veta hur det gått med en orosanmälan som de gjort till socialtjänsten?

2020-02-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Ifall en förskola skickat in en anmälan till socialtjänsten om ett barn där de misstänker brister i omsorgen.Efter ett tag ringer denna förskola till socialtjänsten och frågar hur det har gått. Vad kan socialtjänsten berätta med hänsyn till sekretessen? Vilka lagrum gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om personal på en förskola som gjort en orosanmälan till socialtjänsten har rätt att få veta hur det gått med ett eventuellt ärende som startats på grund av anmälan.

Vad säger lagen?

Utgångspunkten i svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga och kan läsas av var och en, detta framgår i en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2:2 TF får dock rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom lag för att skydda enskildas personliga förhållanden. Lagen som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar är offentlighets och sekretesslagen (OSL). Sekretess enligt OSL gäller mot både enskilda och myndigheter om inte annat uttryckligen framgår i OSL eller annan förordning som OSL hänvisar till (8:1 OSL)

Av 26:1 OSL framgår att sekretess inom socialtjänst råder för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller närstående lider men, detta innebär att att det finns en presumtion för att de flesta uppgifter inom socialtjänsten är sekretessbelagda.

Ett antal undantag från sekretessen inom socialtjänst ställs upp i 26:7 OSL, till exempel gäller sekretess inte beslut om olika typer av tvångsvård och omhändertagande. Utöver undantagen från sekretess finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser (26:8-10 OSL) Ingen av dessa bryter dock sekretessen på sådant sätt att en förskola eller personal på en sådan kan få tillgång till de sekretessbelagda uppgifterna. Det finns även ett antal allmänna sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap OSL, inte heller i detta kapitel finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som gäller den anmälande förskolan.

Sekretessen är såpass långtgående att den även gäller mot vårdnadshavare utom i frågor där föräldrar har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (12:3 OSL).

Möjligheter att få få se vissa handlingar trots sekretess

Av vad som framgår ovan förstås det att egentligen finns någon möjlighet för en förskola eller personal på en förskola att få ut särskilt mycket information om ett enskilt barn från socialtjänsten, detta gäller även skolan/personalen som gjort anmälan från början. Av 12:1 OSL framgår emellertid att sekretess inte gäller den enskilde själv ( den som uppgifterna rör). Den enskilde kan enligt 12:2 OSL bryta sekretess så att andra får ta del av uppgifter som rör honom eller henne. Myndigheten kommer då lämna ut uppgifterna med förbehåll om att den som får ta del av uppgifterna inte får lämna dem vidare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en förskola som gjort en orosanmälan till socialtjänsten inte har någon rätt att få ta del av handlingar från det ärende som eventuellt inleddes på grund av orosanmälan. Däremot kan sekretessen hävas om den enskilde samtycker till det. Den som får ta del av uppgifterna får då inte sprida dessa vidare.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93111)