Får en fastighetsmäklare stå och "mingla" med en granne eller oseriös spekulant?

2019-03-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vi har vår bostadsrätt ute till försäljning via mäklare.Under en annonserad visning som sköts av vår mäklare, kommer en granne som också har sin bostad till salu, in i vår bostad och börjar diskutera frågor med vår mäklare som inte har med vår bostad eller försäljningen av densamma att göra. Frågorna han ställde rörde frågor om sin negativa syn på bostadsmarknaden och sin egen försäljning (som inte sköts av vår mäklare) vilket tog tid av vår mäklare från att ta hand om de spekulanter som var på visningen.Vi kan inte överblicka den eventuella skada som vår granne åsamkar vår försäljning, men helt osannolikt är det väl inte att det kan påverka spekulanternas intresse för vår bostad.Är detta inte att anse som olaga intrång eller försvårande av försäljning i någon mening?Borde vi anlita en jurist för att reda ut sakförhållanden och utreda om detta borde få juridiska konsekvenser?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga intrång och vad det innebär

Olaga intrång benämns det brott en gärningsman gör sig skyldig till då denne "intränger eller kvarstannar […] obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe", enligt 4 kap. 6§ andra stycket Brottsbalken (BrB). Brottet tar alltså sikte på framförallt affärs- och kontorslokaler.

För det fallet att intrånget sker i en bostad eller ett hus, aktualiseras brottet hemfridsbrott. Det gör sig en gärningsman som "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg […]" skyldig till, enligt 4 kap. 6§ första stycket BrB. Huruvida intrånget var olovligt sker med utgångspunkt i viljan hos den som bor i bostaden, det vill säga din vilja.

Det ska dock tilläggas att lagen inte nämner något om den speciella situation som uppstår i ditt fall. Under en mäklarvisning anses alla eventuella spekulanter välkomna. Någon seriositetskontroll av spekulanternas intresse eller liknande sker inte, varvid de släpps in. Det blir därför svårt att polisanmäla detta som ett hemfridsbrott och hoppas på att polisen ska driva det. Med allra största förmodan skulle det läggas ner av polisen. Det finns en annan väg att gå.

Fastighetsmäklarens skyldigheter

Alla fastighetsmäklare har en skyldighet att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen, enligt 5§ Fastighetsmäklarlagen (förkortas FL hädanefter), med några få undantag som nämns i paragrafen. Därutöver är fastighetsmäklarna skyldiga att utöva en allmän omsorgsplikt, enligt 8§ FL. Denna allmänna omsorgsplikt innebär att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Vad som åsyftas mer precist med begreppet "omsorgsfullt" framgår inte särskilt tydligt i lagens förarbeten, men det kan inkludera att inte slösa bort viktig tid med "mingel". I 28§ FL framgår att Fastighetsmäklarinspektionen ska utöva tillsyn över fastighetsmäklare som är registrerade. De ska se till att fastighetsmäklarna uppfyller sina skyldigheter, bl.a. att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt. Du kan därför vända dig till Fastighetsmäklarinspektionen och anmäla din mäklare för att denne inte agerat tillräckligt omsorgsfullt då denne slösat bort viktig tid genom att diskutera irrelevanta ämnen med en oseriös spekulant. Jag kan inte lova att det leder till en varning eller dylikt, men det är helt enkelt det enda verktyg som finns att tillgå.

Avslutande kommentarer och råd

Min bedömning är att det inte skett något brottsligt från din grannes sida. Det är självklart tråkigt att denne tar sig friheten att slösa bort en mäklares tid med "mingel". Jag är dock av uppfattningen att din fastighetsmäklare möjligtvis bort sköta situationen bättre, och därför råder jag att dig att göra ett försöka med att vända dig till fastighetsmäklarinspektionen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1977)
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?
2020-09-12 Ändra äganderätt av fast egendom under pågående äktenskap

Alla besvarade frågor (84206)