Får en bygglovshandläggare handlägga ett bygglov på samma gata som den tidigare beviljat sådant på?

2019-09-12 i Myndigheter
FRÅGA
En balkonggrupp i min bostadsrättsförening vill bygga balkonger mot gatan i Sthlms innerstad på en fastighet från 1913 utan balkonger mot gatan. De har vänt sig till en balkongfirma. Ett enkelt hus intill vårt utan andra utsmyckningar har tidigare fått bygga en rad balkonger men dessa korresponderar väl volymmässigt med burspråksutbyggnader i början och slutet av kvarteret och befinner sig mitt emellan dem. Balkonger på vårt hus däremot skulle ge huset och kvarteret ett skevt intryck och förvränga arkitekturen. Men balkongfirman hittade direkt ritningarna till fasaderna på båda husen OCH vilken handläggare på Stadsbyggnadskontoret som beviljade bygglovet för balkonger på huset intill. Det vill gärna balkonggruppen dra nytta av för att få bygglov. Men är det lagligt ifall balkongfirman vänder sig till en speciell handläggare på Stadsbyggnadskontoret för att få igenom ett bygglov och går det att göra så? Dvs. har inte bostadsrättsinnehavarna rätt att få en opartisk prövning av om balkonger passar vårt hus (och om de stör ljusförhållandena i lägenheterna på bottenplanet) av en handläggare som inte redan tagit ställning till bygglov på vår gata? I innerstaden får man ju generellt inte bygga balkonger mot gatan och i våra kvarter är husen från i början av förra seklet. Vad jag förstår är det ändå ett något oklart rättsläge där olika handläggare kan tänkas fatta olika beslut och därför verkar det mycket olämpligt om man kan vända sig till en speciell.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bygglov beslutas i din kommun såvitt jag förstår av Stadsbyggnadskontoret på vilken det arbetar handläggare som tar beslut i frågor om bland annat bygglov. Stadsbyggnadskontoret är en förvaltningsmyndighet för vilka det finns vissa grundläggande regler som ska beaktas.

I både grundlagen och förvaltningslagen (FL) framkommer den s.k. legalitetsprincipen, innebärande att det måste finnas författningsstöd för ett beslut myndigheten tar (1 kap. 1 § tredje stycket Regeringsformen och 5 § första stycket FL). Ytterligare en viktig princip är objektivitetsprincipen, innebärande att en myndighet har en skyldighet att vara saklig och opartisk. Allas likhet inför lagen ska beaktas och myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § Regeringsformen och 5 § andra stycket FL).

Det finns inget förbud mot att balkongfirman vänder sig till en speciell handläggare på stadsbyggnadskontoret; däremot ska det inte göra någon skillnad vem de vänder sig till. I regel finns det interna regler inom en myndighet för hur förfarandet ska gå till, vilket innebär att det inte alls är säkert att bygglovet går igenom bara för att de vänder sig till en viss handläggare. Även om balkongfirman vänder sig till en viss handläggare kan det innebära att en annan handläggare i slutändan tar beslut i ärendet. Även om det skulle falla på den handläggare som kontaktats att ta beslut i ärendet ska hen vara opartisk och saklig. Det ska således kvitta vilken handläggare som tar beslut i ärendet.

I förvaltningslagen finns vissa jävsbestämmelser. Jäv innebär att en handläggare i vissa fall inte ska handlägga ett ärende. Jäv föreligger om handläggaren eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, handläggaren eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, handläggaren har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (16 § FL). För att återknyta till den fråga som du ställt är handläggaren jävig om t.ex. vederbörande själv bor i fastigheten eller en närstående bor där. Endast att handläggaren redan tagit ställning till bygglov på samma gata utgör inte jäv och det finns inget förbud mot att handlägga bygglov.

För det fall att du anser att en handläggare på en myndighet bryter mot reglerna om opartiskhet och saklighet går det att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO kan utreda ärendet och uttala kritik mot en tjänsteman om det anses som att vederbörande brutit mot det som åligger vederbörande. För att läsa mer om hur du gör en JO-anmälan rekommenderar jag dig att titta på JO:s hemsida.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll