Får en brevbärare skriva med en tuschpenna på min brevlåda?

2019-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Får en brevbärare skriva med en tuschpenna på min brevlåda? jag har inte hunnit göra en skylt med namn och nummer till lådan och brevbäraren förstörde lådan med en tuschpenna i stället, får han det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om ersättningsanspråk vid sakskador hittas i skadeståndslagen (SKL)

Skadeståndsmodellen
Huvudregeln enligt 2 kap. 1 § SkL är att den som tillfogar annan skada ska ersätta denna. För att fastställa om skadeståndsansvar föreligger måste man se till ett antal faktorer. Att en brevlåda förstörs är en sakskada.

För det första måste man klargöra att skada träffat en annan. Någon annan än den som "gjort fel" måste ha skadats, vilket är fallet när din brevlåda förstörts.

För det andra måste skadan ha inträffat genom en aktiv handling eller underlåtenhet trots att man har en handlingsplikt. I regel inträffar ju skador av att andra aktiv handlat, exempelvis genom fysiska tillgrepp eller liknande. Detta är en aktiv handling.

För det tredje krävs det att handlingen som orsakat skada varit uppsåtlig ("med vilja") eller oaktsam. För att bedöma om oaksamhet förlegat måste man ta hänsyn till en standard; fingerad eller rättslig. Finns det lag eller rättspraxis som reglerar frågan? I andra fall kan domstolen behöva göra godtyckliga bedömningar om fingerade oaktsamhetsstandarder. Detta är svårt för mig att bedöma, eftersom jag inte sett skadan.

För det fjärde krävs det att underlåtenheten att agera och skadan har ett rimligt samband. Man pratar inom skadeståndsrätten att det finns en adekvat kausalitet. Att bedöma detta är inte alltid helt lätt. Men vi kan börja med att konstatera att skadan och underlåtelsen att handla har ett samband. Här brukar man prata om att skadan "ligger i farans riktning" och om detta är något som skadevållaren hade kunnat inse vid handlingstidpunkten (eller när denne borde ha handlat). Detta är svårt att svara på, i och med att det är svårt att veta exakt hur förhållandena var vid skadetillfället, men mycket tyder på att det råder adekvat kausalitet.

Sammanfattningsvis

Det är inte alltid helt lätt att bestämma om skadeståndsansvar föreligger, speciellt när omständigheter i fallet inte framgår helt. Men jag anser ändå att det finns vissa möjligheter att få ersättning enligt ovan anförda punkter. Om ni önskar att driva ärendet vidare kan ni kontakta en verksam jurist. Men att diskutera med skadevållaren och gemensamt komma fram till en lösning brukar alltid vara en bra början.

Hoppas att detta var svaret på er fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (581)
2019-12-29 Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?
2019-12-08 Vad bör man tänka på om man äger en megafon?
2019-11-28 Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?
2019-11-09 Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör

Alla besvarade frågor (76385)