FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/09/2019

Får dygnsvila vara kortare än 11 timmar?

Hej! Denna fråga rör sig om dygnsvila. Dygnsvilan som jag förstår, får lov att vara mindre än 11 timmar om det beror på speciella omständigheter. Jag är schemalagd från 17:00-00:00 en fredag och sedan igen från 08:00-17:00 på lördagen. Schemat får vi ett par veckor i förväg och därför bör väl inte detta anses som en speciell omständighet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar

Gissningsvis har frågan reglerats i kollektivavtal mellan din arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och lokal eller central arbetstagarorganisation (fackförening). Genom kollektivavtalsreglering får avsteg från huvudregeln göras och därmed kan din situation vara helt i sin ordning. Se mer utförligt nedan.

Tillämplig lag

Din fråga regleras främst av arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Jag utgår ifrån att du inte omfattas av undantagen i 2 §.

Allmänt om rätten till sammanhängande dygnsvila

I 13 § ATL regleras rätten till dygnsvila. Precis som du säger har du enligt den bestämmelsen rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Avvikelse får endast göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av din arbetsgivare.

Enligt 3 § ATL får däremot kollektivavtal på både central och lokal nivå träffas som gör avsteg från ovanstående huvudbestämmelse. Villkoren får dock inte vara sämre än EU-direktivet (dir. 2003/88/EG) som ligger till grund för regleringen av dygnsvila. 17 art. 2 p. ger möjlighet till avsteg från 11-timmarsprincipen (art. 3) genom kollektivavtal så länge berörd arbetstagare ges motsvarande kompensationsledighet. 17 art. 3 och 4 p. räknar upp de typer av verksamhet där avsteg får göras. Många specifika verksamheter nämns, däribland kan nämnas vården, brand- och civilförsvar och media.

Om en arbetsgivare inte kan träffa kollektivavtal kan även arbetsmiljöverket ge dispens för avvikelse från 13 § enligt 19 § ATL, om det finns särskilda skäl.

Ev. påföljder för arbetsgivaren

De mest troliga sätt en arbetsgivare bryter regeln om dygnsvila är följande:

1. Frågan är inte reglerad i kollektivavtal och arbetsgivaren bryter mot ATL.
2. Frågan är reglerad i kollektivavtalet men den avtalade bestämmelsen bryts.

I situation 1 är det arbetsmiljöverket som genom sin tillsyn kan ålägga arbetsgivaren en påföljd enligt 20 - 22 §§ ATL. Det du kan göra som arbetstagare är att tipsa arbetsmiljöverket om missförhållandet.

Situation 2 beror på om du är medlem i fackföreningen som slutit kollektivavtalet.

Är du medlem bör i första hand din fackförening föra din talan i arbetsdomstolen (2 kap 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371)). Skadestånd kan då utgå både till dig och facket enligt 25 § ATL, som i sin tur hänvisar antingen till kollektivavtalets bestämmelser om skadestånd eller, om sådana saknas, lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) (MBL). Då står facket risken för rättegångskostnaderna.
I andra hand kan du själv föra talan i tingsrätten. Beakta dock att rättegångskostnaderna kan bli höga.

Är du inte medlem i facket krävs att kollektivavtalets bestämmelse har blivit del av ditt enskilda anställningsavtal för att pröva frågan, eftersom du i det fallet inte är direkt bunden av kollektivavtalet (26 § MBL). I så fall får du själv föra talan i tingsrätten.

Slutsats

Utifrån din fråga går det inte att med säkerhet ge ett definitivt svar. Därför råder jag dig att kolla upp ditt kollektivavtal, alternativt kontakta din fackförening eller en jurist för mer information.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”