Får den misstänkte veta vittnets namn?

2019-02-04 i Förundersökning
FRÅGA
Om man blivit förhörd som vittne till ett grovt brott när får eventuell häktad/åtalad reda på vad som står i förhöret och mitt namn? Får jag veta när dessa uppgifter lämnas ut?Är orolig för att jag själv ska utsättas för något trots jag ej kan peka ut eventuell gärningsman. Får man någon information från polisen om det finns fog för någon form av oro eller någonting sådant?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan förundersökningen är avslutad
När en person blir skäligen misstänkt för ett brott ska denne informeras om brottsmisstanken (23 kap.18 § första stycket rättegångsbalken). Efter det har personen rätt att ta del av utredningen i den mån det kan ske utan men för utredningen (23 kap.18 § andra stycket rättegångsbalken). Den misstänkte kan undanhållas information om t.ex. vilka förhör som hållits eller ska hållas, om det kan anses vara men för utredningen. I annat fall har den misstänkte möjlighet att ta del av hela utredningen.

Är personen anhållen eller häktad har de rätt att ta del om de omständigheter som ligger till grund för beslutet om anhållande eller häktning (24 kap. 9a § rättegångsbalken).

Efter att förundersökningen är avslutad
När förundersökningsledaren slutfört utredningen har den misstänkte och dess försvarare rätt att ta del av det som förekommit vid förundersökningen. Åtal får inte beslutas innan detta skett (23 kap. 18a § första stycket rättegångsbalken). Vid denna tidpunkt har den misstänkte rätt att få ut all information om förundersökningen.

Förundersökningsprotokollet visar vittnets namn
När förundersökningen är avslutad får den misstänkte ta del av förundersökningsmaterialet och har rätt att begära att förundersökningen kompletteras (23 kap.18a § rättegångsbalken). När förundersökningen är avslutad upprättas ett förundersökningsprotokoll. I protokollet antecknas fullständigt namn på vittne, om vittnet är släkt eller bekant med den misstänkte, vittnets särskilda förutsättningar att iaktta eller bedöma det som vittnet hörs om och uppgifter om övriga förhållanden som kan vara av betydelse för bedömande av vittnets tillförlitlighet (21 § förundersökningskungörelsen).

Uppgifter kan döljas genom sekretess
För att begränsa den misstänktes rätt att ta del av utredningen under pågående förundersökning samt innan åtal väcks så krävs synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte ska röjas. Myndigheten ska på ett annat sätt än att lämna ut materialet till den misstänkte redogöra för vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara på sin rätt (10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen).

Vittnets säkerhet kan säkerställas av polis
Polismyndigheten får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete i fråga om vittnen (2a § polislagen). Det är upp till polisen att avgöra om det finns ett skyddsbehov och vilket skydd som i sådana fall ska användas. Skulle du bli utsatt för hot så ska en polisanmälan upprättas. Att hota ett vittne kallas för "övergrepp i rättssak" och är straffbart! (17 kap. 10 § brottsbalken)

Sammanfattning
En person som är misstänkt för ett brott har rätt att få ut förundersökningsprotokoll när förundersökningen är avslutad. I protokollet kommer vittnens namn att stå. Innan förundersökningen är avslutad har den misstänkte rätt att ta del av utredningen i den mån det inte är till men för utredningen. Om det finns ett skyddsbehov kan polisen bedriva personsäkerhetsarbete.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (347)
2019-05-22 Hur länge kan förundersökningen pågå?
2019-05-13 Våldsamt motstånd
2019-05-13 När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?
2019-05-08 Vad kan man göra om man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (69309)