Får den härskande fastigheten bygga om servitutsvägen?

2019-08-29 i Servitut
FRÅGA
Hej, Har den härskande parten i ett servitut på en gammal infartsväg rätt att bygga om den så att marklinjer höjs med 1 m. och så att den belastande parten inte längre kan använda vägen?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser om din fråga hittar vi i Jordabalken (JB).

Får man ändra servitutsvägen så den är obrukbar för tjänande fastigheten?
Jag förstår din fråga som att du undrar om den härskande fastigheten, det vill säga den som har fått rätt att nyttja väg på annans mark (den tjänande fastighetens mark), har rätt att bygga om vägen så att den tjänande fastigheten inte längre kan använda den.

Ett servitut får inte vara ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten. Det ska istället röra sig om en rätt att nyttja vägen på deras mark då detta behövs för den härskande fastighetens användning av sin egen fastighet.

Att den härskande fastigheten skulle ha rätt att på egen hand företa en ombyggnation av en väg som tillhör och ligger på den tjänande fastighetens mark är därför inte möjligt. Vägen har inte bytt ägare genom servitutet utan tillhör fortfarande den tjänande fastigheten, men med en rätt för den härskande fastigheten att använda den. Om den härskande fastigheten hade byggt om vägen på ett sätt som inneburit att den tjänande fastigheten inte längre kunde använda den hade det brutit mot sättet ett servitut får upplåtas på. Ett servitut får inte upplåtas i sin helhet – och med det menar jag att man genom ett servitut inte får "ge bort" en del av sin mark till en annan fastighet. Det är endast en rätt att nyttja fastigheten, och i detta fall vägen, som ligger på den tjänande fastighetens mark, 14 kap. 1 § JB.

Inte heller får den tjänande fastigheten bygga om vägen så att den härskande fastigheten inte kan använda den. Faktum är att det inte finns en rätt att flytta vägen utan att båda fastighetsägarna har kommit överens om det, om det inte skulle föreligga vissa specifika omständigheter.

Avslutning
Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga nej, ingen av fastigheterna får bygga om vägen utan den andres samtycke. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (292)
2021-06-12 Måste inskrivning av avtalsservitut ske för att det ska vara giltigt?
2021-06-10 Uppföra inhägnad med grindar på väg med servitut?
2021-06-09 Ska den härskande fastigheten fälla ner träd som blockerar vägen vid ett officialservitut?
2021-06-01 Underhåll av servitutsväg

Alla besvarade frågor (93065)