Får byggnadsnämnden gå in på min tomt?

2020-03-08 i Myndigheter
FRÅGA
Får byggnadsnämnden gå in på min tomt
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Byggnadsnämnden bör informera om tillsynsbesök

Byggnadsnämnden ska följa 10 § och 25 § förvaltningslagen (FL) och har en skyldighet att informera om en person är iblandad i ett ärende, t.ex. genom att skicka en eventuell anmälan till den personen som anmälan riktas mot. Generellt ska även byggnadsnämnden informera om kommande tillsynsbesök, där informationen kan ges antingen muntligt, brev eller på annat sätt.

Ett tillsynsbesök görs av byggnadsnämnden för att närmare undersöka och dokumentera förhållandena på platsen t.ex. genom att ta anteckningar, foton m.m. Det är lämpligt att byggnadsnämnden i god tid informerar fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt till tomten om att nämnden avser att göra ett tillsynsbesök.

I vissa fall behöver inte byggnadsnämnden informera om tillsynsbesök

I vissa fall behöver inte byggnadsnämnden informera om ett besök i förhand, vilket kan vara i brådskande fall där säkerheten äventyras för de som bor i eller nära tomten. JO har även beslutat att byggnadsnämnden inte behöver informera om tillsynsbesök om risken finns att den som föreläggandet avser kommer att hålla sig undan. (JO-beslut 2008-05-22, dnr 816-2007).

Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra tillsynsarbetet. Skulle det vara så att byggnadsnämnden informerar dig om att besöka din tomt och du inte skulle ge tillstånd, får byggnadsnämnden alltså gå in på tomten ändå. I ett sådant fall får tillträdet inte medföra någon olägenhet för fastighetsägaren eller andra som bor på tomten. Vid behov får byggnadsnämnden ta hjälp av polisen för att få tillträde. Några eventuella åtgärder bör dock i största möjliga mån ske med samtycke från fastighetsägaren enligt propositionen 1985/86:1 s. 859. Om någon skada uppkommer till följd av byggnadsnämndens tillträde, har den skadelidande rätt till ersättning enligt 14 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL). Krav på ersättning ska skickas till mark- och miljödomstolen inom två år från det att skadan orsakades enligt 15 kap 5§ PBL.

Sammanfattningsvis bör byggnadsnämnden informera om ett tillsynsbesök till den som bor/äger tomten, så att den som bor på tomten är förberedd. Vid brådskande fall behöver byggnadsnämnden inte informera. Tillsynsbesöket får ej medföra olägenhet för fastighetsägaren eller de som bor på tomten. Om någon åtgärd behöver vidtas på tomten bör fastighetsägaren bli informerad om detta samt ge sitt eventuella samtycke. Vid skador till följd av byggnadsnämndens tillsyn kan ersättning krävas från mark- och miljödomstolen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva dina eventuella frågor till min mail natasha.fathifard@lawline.se.

Önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84215)