Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?

FRÅGA
Hej, har arbetat hos en arbetsgivare från 20180901-20190831. När min anställning började så drev hon företaget som enskild firma. I anställningsavtalet står det att min månadslön är 8.000kr inkl. semesterersättning och på lönespecarna står det bara lön 8.000kr. 1 januari ombildade hon företaget till ett AB och jag fick skriva på nytt avtal där det också står månadslön 8.000kr inkl semesterersättning och på lönespecarna står det lön inkl semesterersättning 8.000kr.Jag har inte förstått att det är min betalda semester hon har inkluderat i lönen utan trott att det det var det extra tillägget som jag nu har förstått heter semestertillägg som ingick i lönen.Har jag rätt att få ut min semesterersättning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till semesterersättning, då din semesterersättning varken framgått med tanke på att dina anställningskontrakt angett din lön inklusive semesterersättning. Reglerna jag hänvisar till i mitt svar hittar du i Semesterlagen (SemL). I mitt svar förutsätter jag att det inte finns något kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden till – om så är fallet kan andra regler gälla.

Av din fråga kan jag inte riktigt vilken sorts anställning du haft hos din arbetsgivare, om det var en tillsvidareanställning som du sade upp dig ifrån eller blev uppsagd ifrån, eller om det rörde sig om flera visstidsanställningar som lades efter varandra. Det brukar inte heller höra till vanligheterna att semesterersättning utges till någon som har månadslön i ett år, eftersom du har rätt till semesterledighet om du har en anställning på mer än 3 månader. Därför har jag även haft lite svårt att bedöma vilken typ av ersättning du haft rätt till, eftersom det skiljer sig åt beroende på vilken typ av anställning du haft. Jag har dock försökt skriva ett generellt svar som förhoppningsvis kan tillämpas i din situation.

Vad är skillnaden på semesterlön och semesterersättning?

Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till betald semesterledighet. Utöver det så har den som arbetar också rätt till ett extra lönetillägg under semester, ett så kallad semestertillägg. Denna kan dock utgå i lite olika form, beroende på vilken typ av anställning du har. Om någon är anställd i mindre än tre månader har arbetsgivaren möjlighet att avtala om att semesterersättning ska utgå istället för betald ledighet (SemL 5 §). Man brukar alltså inte normalt tala om semesterersättning för anställningar som löper i mer än tre månader, eftersom den anställde då har en lagstadgad rätt till betald ledighet.

Eftersom du varit anställd i ett år så har du rätt att få ut din semester som lediga dagar. Semesterdagarna tjänas in från 1 april till 31 mars året innan semestern ska tas ut, under det så kallade intjänandeåret. Alla som arbetar har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, det vill säga året efter intjänandeåret (även detta från 1 april till 31 mars) och om semesterlön tjänats in ska sådan utgå under dessa dagar (SemL 4 §). Semesterlönen består av din vanliga månadslön + semestertillägget som är 0,43 % av din fasta månadslön per intjänad semesterdag (SemL 16 a §). En heltidsanställd tjänar in 25 semesterdagar under ett intjänandeår. Om du arbetar deltid 5 dagar i veckan så har du också rätt till 25 semesterdagar, semestertillägget baseras då bara på din lön. Om du däremot är ledig någon eller några dagar varje vecka eller arbetar oregelbundet på något annat sätt så får du använda en formel för att räkna ut hur många semesterdagar du tjänat in. Detta kan du bland annat göra på Unionens hemsida.

Kan semesterersättning/semesterlön inkluderas i lönen?

Semesterersättning eller semesterlön ska aldrig förutsättas ingå i lönen. Det är dock möjligt för arbetsgivare att inkludera semesterersättningen i en tim- eller månadslön, men då måste det tydligt framgå att semesterersättningen ska ingå i lönen. Helst ska det framgå av såväl anställningsavtal som lönespecifikationer hur mycket av lönen som är semesterersättning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att semesterersättningen inkluderats i lönen.

Det faktum att det framgår av ditt anställningsavtal att månadslönen är inklusive semesterersättning kan innebära att din arbetsgivare gjort det tillräckligt tydligt för dig att semesterersättningen ingår i lönen. Jag skulle dock säga att du hade kunnat kräva att det framställts på ett tydligare sätt, särskilt om ingen uppdelning av lön respektive semestertillägg klargjorts i lönespecifikationerna.

Hur du går vidare?

Om din arbetsgivare inte varit tillräckligt tydlig med att semesterersättningen eller semestertillägget skulle inkluderas i lönen så kan du hävda att du ska ha rätt till semesterersättning beräknad på den månadslön du hade under din anställning, det vill säga 0,43 % av månadslönen per intjänad semesterdag. Du har då rätt att väcka talan i domstol inom två år från dess att du skulle haft rätt till ersättningen enligt lag (SemL 33 §). Om du har intjänade semesterdagar som du inte hann ta ut innan anställningen tog slut så skulle semesterersättningen nämligen betalats ut senast i samband med din sista lön.

Sammanfattningsvis

Eftersom jag inte vet tillräckligt mycket din anställningsform, eller huruvida du haft någon betald semester, så är det svårt för mig att göra någon bedömning av om din arbetsgivare kan anses ha betalat ditt semestertillägg inom ramen för lönen eller inte. Något som klart framgår av rättskällorna är dock att arbetsgivaren måste vara tydlig med att semesterersättningen ska ingå i lönen, och helst över skriva ut hur mycket av lönen som utgörs av semesterersättning i lönespecifikationerna. Det är din arbetsgivare som har bevisbördan för att detta gjorts tydligt nog. Jag skulle säga att det faktum att det står "lön inklusive semesterersättning" i ditt anställningsavtal är något som talar till din nackdel här, men å andra sidan så framgår det inte hur stor del av lönen som ska anses vara ett semestertillägg.

Du har möjlighet att väcka talan i domstol för att få ut den semesterersättning som du tycker att du har rätt till. Är du medlem i ett fackförbund så har de ofta jurister som kan hjälpa till att driva processer eller förhandla med arbetsgivare om det skulle behövas. Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar kan du skicka ett mail till natalie.accord@lawline.se.

Med detta hoppas jag att läget blev lite tydligare för dig och att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (310)
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?
2020-06-22 Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?
2020-06-15 Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?
2020-06-12 Avbryta semester vid sjukdom

Alla besvarade frågor (81794)