Får arbetsgivare kamerabevaka anställda med syfte att övervaka deras arbete?

2020-11-22 i Övrigt
FRÅGA
Hej!På mitt jobb på ett café har chefen satt upp kameror som filmar mig och min kollega när vi jobbar. Hon har också ljudupptagning så att hon hör vad vi säger. Hon är ute och levererar varor och bevakar alltså samtidigt vad vi gör i köket.Ibland skickar hon sms när hon tycker att vi latar oss. Ibland kommenterar hon efteråt saker som jag och kollegan pratat om och som hört via mikrofonen.Får man göra så här som arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga om du är statligt anställd eller inte, vilket skulle kunna påverkat svaret på din fråga. Jag utgår dock från att du är anställd av en privat arbetsgivare i mitt svar, eftersom det rör sig om ett café.

Inom arbetsrätten utgår man från att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras på arbetsplatsen. Detta kan innefatta kontrollåtgärder så som kameraövervakning men det får dock inte stå i strid med lag, god sed eller på annat sätt vara otillbörlig.

Att bli kamerabevakad innebär ett integritetsintrång. I Sverige finns dock ingen lag om personlig integritet på arbetslivet utan frågan berörs istället i en rad olika regelverk.

Troligtvis krävs inte ett tillstånd för att din arbetsgivare ska få kamerabevaka arbetsplatsen

Det krävs normalt inte ett tillstånd för att en privat arbetsgivare ska få kamerabevaka arbetsplatsen. Om kamerabevakningen sker på en plats där allmänheten har tillträde och bevakningen sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse, kan dock tillstånd krävas (7 § kamerabevakningslag).

Trots att ett tillstånd inte krävs måste din arbetsgivare ha ett berättigat ändamål för att få kamerabevaka

Även om det inte krävs att din arbetsgivare har ett tillstånd för att få kamerabevaka arbetsplatsen så måste ändå din arbetsgivare förhålla sig till vissa regler. Regler som bland annat kan hittas i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningen måste ha ett "berättigat ändamål" för att vara tillåten. Ett sådant berättigat syfte kan exempelvis vara att förhindra olyckor eller förebygga brott. Det krävs således att arbetsgivaren gör en bedömning av behovet av bevakningen i relation till den personliga integriteten och intresset av att inte bli övervakad. Varav behovet av övervakningen måste vägra tyngre än den personliga integriteten för att kunna vara tillåten (2 § kamerabevakningslag).

Det är inte säkert att din arbetsgivare har ett berättigat syfte

Datainspektionen anger att det inte är tillåtet för arbetsgivare att kamerabevaka sina anställda enbart för att regelmässigt övervaka deras arbete. Tillåten bevakning skulle exempelvis kunna utgöra om din arbetsgivare har misstanke om att anställda begår brott på arbetstid. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet som arbetar för att skydda personuppgifter genom kontroll och granskning av verksamheter.

Det framgår inte i din fråga vilket syfte din arbetsgivare har för att kamerabevaka arbetsplatsen. Om man endast utgår från att din arbetsgivare filmar personalen för att övervaka och kommentera era prestationer så finns troligtvis inte ett berättigat ändamål med bevakningen. Det finns dock inte tillräcklig med information i din fråga för att jag ska kunna bedöma om bevakningen är rättsstridig eller inte. Det krävs som sagt en helhetsbedömning utifrån syftet med bevakningen.

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal så måste din arbetsgivare förhandla med facket

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal så har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med facket innan de inför bevakningen (11 § lag om medbestämmande i arbetslivet). Om din arbetsgivare har infört kamerabevakningen utan att prata med facket om detta innan kan din arbetsgivare ha gjort sig skadeståndsskyldig (54 § lag om medbestämmande i arbetslivet).

Vad du kan göra nu

Om du är fackligt medlem rekommenderar jag dig att diskutera detta vidare med dem. Anser du att din arbetsgivare inte har ett berättigat syfte att kamerabevaka eftersom din och övrigas personals integritet kränks, kan du vända dig till Datainspektionen för mer information eller kontakta dem direkt.

Om du tycker det är oklart vad som gäller i ditt fall och vill ha vidare vägledning kan du boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.


Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?