Får andra företagare använda annan persons artistnamn (alias) för att marknadsföra sina produkter?

FRÅGA
Min son Robin Nyström har haft sitt artistnamn "MWUANA" känt sedan 2015, Han har även ett aktiebolag med samma namn.Min fråga är: Kan andra företagare använda hans artistnnamn för att tex. namge produkter som parfymer, möbler eller smycken med hans inarbetade artistnamn "MWUANA"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsliga utgångspunkter

Jag tolkar din fråga som att det finns flertalet näringsidkare vill använda en känd persons namn (i förevarande fall din son) i syfte att marknadsföra olika varor och produkter. I så fall blir Lag (1978:800) om namn och bild i reklam tillämplig. Det framgår av lagen att om du som näringsidkare använder en annan persons namn i din marknadsföring måste du ha den personens samtycke (1 §). I det fallet det är allmänt känt att "MWUANA" är så starkt förknippat med Robin Nyström att det kan anses utgöra hans alias, eller artistnamn, blir lagen tillämplig.

Bryter man mot detta riskerar man att dömas till böter (2 §), man kan behöva utge skäligt vederlag (3 §), att egendomen förstörs (4 §) men man kan också behöva betala skadestånd (6 §).

Sammanfattningsvis måste alltså personen tillfrågas och ge sitt medgivande. Vad gäller aktiebolaget som har samma namn, och som även är inarbetat, gäller en ensamrätt som innebär att du som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde.

Ensamrätten uppkommer i samband med registrering och mer information om detta finns att läsa på Bolagsverkets hemsida. Förutom genom registrering, kan du även få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning, vilket verkar vara fallet här då det framgår att Robin Nyström haft sitt artistnamn känt sedan 2015. Inarbetning innebär att man använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på en viss verksamhet.

Hur många måste känna till namnet?

Som huvudregel gäller att för att du ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig, emellertid finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt. Det är dock bara en riktlinje och kan variera mycket från fall till fall. Informationen ovan är härledd ur Varumärkeslagen, jämför 1:7 VML.

Sammanfattning

Sammantaget gäller att Robin, eller "MWUANA" har ensamrätt till sitt varumärke till följd av inarbetning, vilket innebär att inget annat företag får använda samma varumärken eller varumärkeskännetecken på sina varor eller tjänster. Eftersom "MWUANA" inte heller lämnat samtycke till att andra företag ska kunna marknadsföra sina produkter under hans alias är det även uteslutet på denna grund.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?