Familjehemsplacering av barn

2016-12-31 i Myndigheter
FRÅGA
Jag har ett barnbarn , 16 år, med diagnos ADHD. Familjen har regelbunden kontakt med Soc och BUP. Hon har problem med skolan och uteblir ofta från lektionerna. Hon får stödundervisning men det fungerar inte så bra. Hon har vid ett flertal tillfällen avvikit från hemmet och varit borta flera dagar utan att höra av sig men alltid kommit hem frivilligt. Hennes umgängeskrets är inte heller den bästa. Detta har pågått under flera år men trappats upp hela tiden. Föräldrarna har bett om placering i familjehem och flickan har också sagt att hon vill det. Enligt soc är familjehemsplacering inte möjlig. Varför är detta inte möjligt om alla är med på det? Vad säger lagen? Som det är nu håller familjen på att gå under.Vänliga hälsningar från en orolig farmor.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Socialtjänstens verksamhet lyder främst under Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas. Man ska alltid ha barnets bästa som utgångspunkt då man fattar beslut med stöd av lagen. Socialtjänstlagen är till stor del uppbyggd på vaga formuleringar, framförallt för att uppnå den flexibilitet som kan krävas i det specifika fallet. I Socialtjänstlagens 6:e kapitel finns bestämmelser om vård i familjehem. Anledningen till att socialtjänsten menar att familjehemsplacering inte är möjlig skulle kunna vara att de inte anser att det är det bästa för ditt barnbarn. Detta är en svårbedömd fråga, men om du/ni anser att socialtjänsten har agerat på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa och att socialtjänsten istället bör placera flickan i familjehem så kan ni överklaga myndighetens beslut i ärendet till förvaltningsrätten.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas situationen ordnar sig för er!

Med vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?