Ett tecknande av servitut gäller även för kommande fastighetsägare

2019-09-07 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi är ett löst sammansatt lag av ca 15 sommarstugeägare kring ett par bryggor vid en liten insjö i Närke. Markägaren, tillika ägare av vattenrättigheterna, är en äldre, vänligt sinnad man som under många år låtit oss sommarstugeägare utan kostnad använda marken kring bryggorna och även utan kostnad låter oss ha bryggor i sjön.Detta har alltså funkat länge utan några problem. Och när vi som har bryggplats t.ex. ska reparera våra bryggor fördelas materialkostnaden lika mellan oss medan arbetsinsatsen hittills har gjorts av dem som har kompetens och tid. Inga skrivna regler finns. Eventuella beslut fattas muntligt på ett bryggmöte på våren.Men nu funderar brygglaget på att göra ett (mycket) långsiktigt avtal med mark- och vattenägaren så att våra hittillsvarande "rättigheter" står sig och helst t.o.m. klarar ett ägarskifte på markägarens fastighet.Vad krävs för att ett sådant avtal ska bli juridiskt bindande?Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) som reglerar fastigheter.

Avtal om nyttjande av annans fastighet
När man sluter ett avtal mellan fastigheter som även ska gälla för framtida fastighetsägare brukar man upprätta ett så kallat servitut. Ett servitut är ett avtal som kommer att bli gällande även om det är så att fastighetsägaren som låter er nyttja hans mark avseende bryggorna i sjön och likande skulle sälja fastigheten till någon annan.

Det är vanligt att man sluter servitutsavtal gällande att använda någons väg på dennes fastighet för att exempelvis komma fram till sin egen fastighet och likande. Att få tillgång till någon annans brygga och badplats är också ett servitut som är vanligt att avtala om. För att man ska ha rätt att avtala om ett servitut krävs det att det är för att främja en ändamålsenlig markanvändning. Att få rätt att som sommarstugeägare nyttja vattenrättigheterna i ert fall är objektivt sett godtagbart för att främja en ändamålsenlig markanvändning, 14 kap. 1 § JB. Detta innebär att kraven för att få upprätta ett servitut är uppfyllda i ert fall.

Hur avtalar man om ett servitut?
När man sluter ett avtalsservitut ska den tjänande fastighetens ägare (den äldre mannen som äger vattenrättigheterna) skriftligen upprätta ett avtal där han formulerar ändamålet med upplåtelsen av sin fastighet till er, samt skriver vilka fastigheter det är som får ta del av upplåtelsen. Alltså ska både de fullständiga namnen på alla sommarstugefastigheter och hans egen fastighet omnämnas i avtalet, 14 kap. 5 § JB. Underskrift av alla krävs också.

Detta avtal ska gälla även för framtida fastighetsöverlåtelser, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag er att skriva in servitutet i fastighetsregistret. Detta görs genom att sända in en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet som kostar 375 kronor. Exakt hur ni ska gå tillväga kan ni se här.

Blanketten som ska skickas in till Lantmäteriet utöver det skrivna servitutsavtalet hittar ni här.

Avslutning
Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.seså återkommer jag. Annars önskar ag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll