Ett företag använder oss i reklamsyfte utan vårt tillstånd. Vad kan vi göra?

Vi har återupprepade gånger kontaktat en jaktmässa beträffande att dom använder bild av oss i reklamsyfte, bilden kommer förmodligen från någon bildbyrå.
Vi har sagt att dom bör göra rätt för sig eller alternativt upphöra med att publicera bilden av oss, detta har pågått mer eller mindre kontinuerligt sedan 2014.

Lawline svararHej, och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!


När ni skriver ”oss” är det svårt att utröna om det är privatpersoner eller ett företag som ni syftar på, och svaret blir olika beroende på hur det ligger till med den saken.


Privatpersoner

Om det är tal om privatpersoner så är det förbjudet, och faktiskt till och med straffbelagt(dvs brottsligt), att som företag olovligen använda sig av privatpersoners namn eller bild (eller eventuellt något annat som kan peka ut en viss person) i reklam. Detta framgår av 1 § Lagen om namn och bild i reklam.

Om detta sker så ska företaget betala ut ersättning till privatpersonerna som drabbats. Ersättningen kan uppmätas till vad som skulle kunna anses som skäligt arvode för modelljobb exempelvis. Denna ersättning ska alltid betalas ut, även om utnyttjandet skett av en ren olyckshändelse.

Om utnyttjandet däremot sker uppsåtligen (vilket det borde ha gjort i ert fall, eftersom ni påtalat det i ca tre år och ingenting verkar ha hänt) eller genom oaktsamhet så har privatpersonerna också rätt till ytterligare ersättning för annan skada. Under denna punkt brukar man lägga in skador på kändisars anseende när de utnyttjats kommersiellt utan samtycke. Exempelvis fick Robert Gustafsson i ett mål 50.000 kr i skadestånd under denna punkt då han olovligen använts i reklam (bild) för en tidskrift. Att Robert Gustafsson redan vid den tiden var en känd skådespelare och att han inte heller brukade medverka i reklam av det slaget var två avgörande faktorer för slutsatsen att han riskerade att lida en stor ekonomisk skada av detta utnyttjande(om ni vill läsa domen så finns den här, NJA 1999 s. 749).


Företag

Om ni däremot är ett företag så är inte Lagen om namn och bild i reklam tillämplig.

Lagen som ni däremot skulle kunna använda i detta fall är varumärkeslagen(VML).


Varumärkeslagen ställer upp skydd för företags varumärken och logotyper. Det innebär att företaget har en ensamrätt att använda sig av varumärket i marknadsföring och affärsverksamhet i allmänhet, se 1 kap. 10 § VML. Andra företag får då inte använda varumärket utan tillstånd från innehavaren av varumärket.


För att uppnå denna ensamrätt krävs dock att ni har registrerat ert varumärke hos Patent- och registreringsverket (se VML 2 kap. 1 §) eller att ni ”inarbetat” ert varumärke till den grad att det ”till en stor del av den krets det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under varumärket”. Ensamrätt genom inarbetning är typiskt sett en svagare ensamrätt än genom registrering eftersom den kan vara geografiskt begränsad till en viss del av landet om varumärket bara är allmänt känt där (exempelvis ett företag som bedriver och koncentrerar sin verksamhet i Östersund och därför inte har någon spridning utanför Jämtlands gränser).


Ensamrätten är alltså en förutsättning för att kunna hävda varumärkesintrång, se 1 kap. 6-8 § VML.


I 1 kap. 10 § VML hittar ni förbudsbestämmelsen. Lite förenklat kan man säga att bestämmelsen ställer upp ett krav på att innehavaren måste lida någon sorts skada(ekonomisk eller dålig marknadsföring exempelvis) av varumärkesintrånget.


Enligt bestämmelsens andra punkt anges att det är förbjudet att använda sig av varumärket för ”varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling(inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet).”

I bestämmelsens tredje punkt anges att det är förbjudet att använda varumärket för varor eller tjänster och ”dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning skada varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”Eftersom jag inte vet vilken sorts företagsverksamhet det här är tal om är det tyvärr svårt för mig att ge dig ett konkret svar på din fråga, men de ovan anförda lagrummen borde ge er vägledning i vad som faktiskt gäller och hur ni vill gå till väga med saken. Vid fallet med privatpersoner är tillvägagångssättet relativt enkelt, eftersom lagen om namn och bild i reklam är en lagstiftning som sätter upp ett starkt skydd mot användande av privatpersoner i marknadsföring. I detta fall kan ni begära ersättning av utnyttjaren och sedan ställa upp villkor för fortsatt användning av bilderna (exempelvis fortlöpande ersättning), eftersom att denne behöver ert samtycke till att använda bilderna. Om ni vill kan ni även polisanmäla detta, eftersom det är ett brottsligt förfarande.

Är det däremot tal om er som företag kan det bli svårare. En förutsättning är ju att ni faktiskt har en ensamrätt till ert varumärke. Efter det behöver ni kika i bestämmelsen i VML 1 kap. 10 § och se om intrånget faktiskt passar in i något av bestämmelsens uppräknade varumärkesintrång. Om ni tycker att intrånget omfattas av lagen så kan ni påtala detta för utnyttjaren och kräva skadestånd enligt VML 8 kap. 4 §. Intrånget är också brottsligt, vilket betyder att ni även i detta fall kan anmäla intrånget till polisen enligt VML 8 kap. 1 §.
Jag hoppas att mitt, tyvärr ganska långa, svar har varit till hjälp för era funderingar. Har ni några fler funderingar kan ni lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga!Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”