Ersättningsskyldighet vid lån av bil.

Om min mor har lånat en bil och är med i en bilolycka, är hon då skyldig att betala ägaren för den kvadade bilen? Han hade bara trafikförsäkring på bilen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni har vänt er till Lawline!

För att göra mitt svar överskådligt tänker jag i det följande dela in det i olika delar.

Trafikskadelagen

Enligt 2§ trafikskadelagen (TSL) så ska trafikförsäkring finnas för bilar som används och inte är avställda. Detta är ett lagkrav som inte går att komma runt utan ska finnas för alla bilar. Sådan trafikförsäkring meddelas av en behörig försäkringsgivare. 5§ pt. 1 TSL. Det framgår av din fråga att en sådan trafikförsäkring fanns på bilen (jag antar här att ''han'' är den person som lånade ut sin bil). Denna är inte kopplad till försäkringstagaren primärt utan avser fordonet.

I 8§ TSL framgår att för person och sakskada som vållas i trafik med motordrivet fordon så utgår trafikskadeersättning. För beräkningen av person och sakskadan tillämpas skadeståndslagen (SkL). 9§ TSL.

Eftersom det framgår att det rörde sig om en bilolycka antar jag att båda fordon befann sig i rörelse då olyckan skedde och situation regleras då enligt 10§ 2st. TSL. Ersättning till ägaren för den andra bilen utgår då från bilens trafikförsäkring. Ersättningen beräknas enligt skadeståndslagens regler för beräkning av sakskada. 5:7 SkL. Ersättning ska således utgå för bilens förlorade värde eller reparationskostnad.

Vanligtvis så kommer ägaren till den bil som blev förstörd kontakta sitt försäkringsbolag varav försäkringsfrågan löses mellan de två bolagen, den person som lånade ut bilen bör således kontakta sitt försäkringsbolag för att kunna ersätta den andra bilens skador.

Din mor är således inte skyldig att betala för den kvaddade bilen som inte tillhör låntagaren eftersom det principiellt inte är någon skillnad om det är hon som kör eller bilens riktiga ägare eftersom försäkringen är kopplad till fordonet. Att betänka är att detta förutsätter att din mor uppfyller eventuella speciella krav i trafikförsäkringen som tillämpas av försäkringsbolaget. Det kan gälla körkort, ålder etc. Vad som gäller just i detta fall är svårt att säga utan tillgång till försäkringsvillkoren men detta bör ses över, men det är troligt att dessa krav är uppfyllda av din mor. Försäkringens omfattning, villkor och övriga omständigheter ändras dock inte som utgångspunkt bara för att fordonet är utlånat utan i den mån speciella krav inte uppfylls innebär det vanligtvis en förhöjd självrisk för ägaren.

Vårdplikt

Frågan är dock vad som gäller får sådana skador som inte vållats tredje man utan de skador som eventuellt vållats på den lånade bilen. Vid lån av annans sak föreligger en vårdplikt. Vårdplikten brukar härledas från 11:1 handelsbalken (HB). Bestämmelsen innebär att låntagaren ansvarar för skador som uppkommer på det lånade som inte är form av normalt slitage. Låntagaren har ett presumtionsansvar och måste således bevisa att det inte rör sig om vållande/oaktsamhet för att undvika skadeståndsansvar. I den mån det är en olyckshändelse så ansvarar inte låntagaren för skador men gör det vid vårdslöshet och oaktsamhet, det blir i detta fall således ytterst en bevisfråga. Se rättsfallet NJA 1953 s. 409. Skadeståndet utgår då från skadeståndslagen och täcker sakskador enligt 5:7 SkL

Vidare kan andra kostsamma följder för bilägaren tänkas (den som lånade ut bilen) denne kan åläggas en högre premie i framtiden samt att eventuell självrisk ska betalas ut. Detta regleras närmare i de individuella försäkringsvillkoren. Jag har inte hittat något svar på om den som lånade ut bilen kan kräva låntagaren ersättning för sådan förlust (högre premie och självrisk) rimligtvis kan det finnas en ''moralisk'' skyldighet att ersätta sådana skador, kanske framförallt självrisken. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar frågan, förmodligen eftersom det ofta rör sig om mindre summor. Rättsläget i detta avseende är således osäkert enligt mina efterforskningar, mitt råd är att man i möjligaste mån försöker täcka de skador som bilägaren åsamkats, även om en uttalad juridisk förpliktelse inte föreligger. Enligt min mening kan inte sådana kostnader hänföras till vårdplikten eftersom det är följdskador. Den som lånade bilen får således ''stå sitt kast''. Det kan dock tänkas att en domstol skulle komma till en annan slutsats och finna låntagaren civilrättsligt skyldig att utge ersättning.

Har du andra frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!

Vänligen,


Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000