Ersättningsskyldighet för skador vid trafikolycka

FRÅGA
Vilka ersättningar kan man få om man har skadats vi en trafikolycka förutom från försäkringsbolaget
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 8 § Trafikskadelag (1975:1410) kan den som lidit skador till följd av trafikolyckan få ersättning från trafikförsäkring. I 10 § TSL anges att om den skadelidande lidit personskada utgår ersättning ur trafikförsäkringen för dennes fordon. Om den skadelidandes bil skadats till följd av trafikolyckan utgår ersättning från den skadevållandes försäkring.

Den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta (18 § 1 st. TSL). Regler om skadestånd kan man finna i skadeståndslagen som innebär att man har rätt till skadestånd om man har lidit personskada eller sakskada till följd av att man blev påkörd (2 kap 1§. skadeståndslagen). Det är då föraren som blir skadeståndsskyldig om denne var vållande och är då den som ska ersätta dig för dessa skador.

Bestämmelser om ersättning för personskador finns i 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Personskada innebär fysiska eller psykiska skador. Man kan få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som man har haft i samband med detta. Man kan även få ersättning för eventuell inkomstförlust. Dessutom kan man få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som innefattar både lidande av tillfällig art (sveda och värk), och lidande av mer permanent art (lyte och men).

När det gäller sakskador finns bestämmelser om detta i 5 kap. 7 § skadeståndslagen.Om bilen har skadats till följd av krocken, kan man få ersättning för bilens värde eller för reparationskostnader och värdeminskning på bilen som uppkommit med anledning av skadan. Om bilen är helt förstörd beräknas ersättningen utifrån återanskaffningsvärdet och från detta görs avdrag för bilens ålder och slitage.

Om man redan fått ersättning ur trafikförsäkringen, kan man inte få ersättning även genom skadestånd.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88198)