Ersättning vid konkurrerande verksamhet och utnyttjande av varumärke

2019-07-02 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Efter ett köp på en verksamhet inom servis har säljaren börjat jobba som konsult åt en av mina nuvarande konkurrenter. Men inte som anställd, Den använder min verksamhets gamla namn som är känt i vårt område då när kunder söker på nätet kommer de fram till den konkurrerande ställets adress. Det vilseleder kunder. Innan var det så att när de sökte på gamla namnet kom de till mig.Det har inte ens gått 1år sen jag köpte. Nu tingas kunder till andra stället. Jag har köpt en verksamhet med kundregister och anställda. Jag har inte råd att riskera så att kunder går till andra stället. Men om så då vill jag Få tillbaka pengar för kundregister. Eller?
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras och utifrån vilken situation. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din fråga och situation för att sedan besvara frågan utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och situation

Jag förstår det som att du har köpt en hel verksamhet där den förre ägarens anställda nu jobbar hos dig och där du, inkluderat i köpet, fick tillgång till den förre ägarens kundregister.

Säljaren av verksamheten arbetar nu som konsult inom samma bransch hos dig och tar uppdrag hos en av dina konkurrenter. Säljaren marknadsför sig under sitt förra firmanamn, den firma du tagit över. Sammantaget leder detta till att du förlorar kunder som finns med i det kundregister du övertagit. Kunderna väljer att anlita säljaren istället för dig.

Din fråga gäller om du kan kräva säljaren på skadestånd med ett belopp som motsvarar kundregistrets värde eftersom de kunder som finns med i registret väljer, på grund av säljarens vilseledande beteende, att anlita säljaren istället för dig?

Vad står det i ert aktieöverlåtelseavtal?

Om säljaren är ersättningsskyldig gentemot dig på grund av att säljaren bedriver en konkurrerande verksamhet med sitt gamla firmanamn är en fråga som i första hand går att besvara efter en läsning av ert aktieägaravtal.

Det är vanligt att kommersiella parter vid verksamhetsöverlåtelser, i överlåtelseavtalet, kommer överens om att säljaren under en tidsperiod om 2–3 år från försäljningen inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Detta kallas för en konkurrensklausul.

Finns det en konkurrensklausul brukar den vanligtvis vara förenad med ett vite. Det är vanligt att man skriver att vid varje överträdelse av konkurrensklausulen ska säljaren till köparen betala ett vite om t.ex. 50 000 kr.

Saknar ert avtal en konkurrensklausul är det fritt fram för säljaren att fortsätta inom samma bransch. Ersättning för rena förmögenhetsskador kan inte krävas inom svensk rätt om det inte går att konstatera att säljaren har brutit mot ert avtal. Möjligen skulle det gå att argumentera för att säljaren har brutit mot avtalet eftersom företagsöverlåtelsen inkluderade en överlåtelse av firmanamnet och kundregistret. En så omfattande överlåtelse talar för att syftet med avtalet var att säljaren skulle avsluta marknadsföra sig under sitt gamla firmanamn och vilseleda tidigare kunder till sin nystartade konsultverksamhet. Det du kan kräva ersättning för i sådana fall är ett ersättningsbelopp som motsvarar den ekonomiska förlust du kan bevisa att du har lidit.

Brott varumärkeslagen

Du anger att säljaren marknadsför sin konsultverksamhet med sitt gamla firmanamn, ett firmanamn som du också använder för den verksamhet du har köpt.

Du nämner också att firmanamnet är känt på orten där du arbetar och förknippas med den verksamhet du bedriver vilket leder till att kunder missvisande söker sig till säljaren.

Jag uppfattar det som att säljaren inte har låtit varumärkesregistrera firmanamnet men att firman kanske har erhållit varumärkesskydd genom inarbetning på den ort du bedriver din verksamhet. Om den firma du köpt har ett inarbetat varumärkesskydd, och du övertog ensamrätten till varumärket i samband med verksamhetsöverlåtelsen, får säljaren inte bedriva verksamhet under det namnet. Gör säljaren det bryter denne mot varumärkeslagen. Har säljaren gjort sig skyldig till varumärkesintrång har du rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket samt rätt till ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Detta följer av 8 kap. 4 § varumärkeslagen. Du kan även väcka talan i domstol och kräva att domstolen vid vite ska förelägga säljaren att sluta använda ditt varumärke (8 kap. 3 § varumärkeslagen).

Brott mot marknadsföringslagen

Vilseledande marknadsförings om påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är förbjuden.

Du nämner att säljarens marknadsföring leder till att kunder vänder sig till säljaren istället för till dig även om kunderna egentligen efterfrågar den service som är associerad med den verksamhet du har köpt. Detta är typiskt sett en sådan vilseledande marknadsföring som är förbjuden enligt marknadsföringslagen.

Du kan då ha rätt till skadestånd motsvarande den skada som därigenom uppkommer (37 § marknadsföringslagen).

Sammanfattning

Din situation är komplex och det är svårt att fastställa huruvida du har rätt till skadestånd och till vilket belopp detta skadestånd i sådana fall ska bestämmas. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå (info@lawline.se) där våra jurister kan granska överlåtelseavtalet avseende verksamheten samt sätta sig in i alla detaljer i ditt ärende.

Du har även begärt 30 minuters telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig onsdagen den 3 juni kl. 9.30. Om tiden inte passar får ni vänligen maila mig: vega.schortz@lawline.se. Jag ringer via dolt nummer.

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (262)
2020-03-09 Kan vi begära inträde till en hundpark eller kan man vistas där med stöd av allemansrätten?
2020-02-25 Näringsförbudets omfattning
2020-02-24 Har jag blivit utsatt för diskriminering om jag nekas studentrabatt på grund av min ålder?
2020-01-16 Samarbete mellan företag

Alla besvarade frågor (78661)