Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

2021-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vilken rättighet jag har för ersättning och Vad är det högsta ersättning jag kan begära från staten
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör ersättning och skadestånd är i många fall komplicerade och utgången är väldigt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge dig en bild för vad som gäller kommer jag här nedan gå igenom vissa utgångspunkter som är tillämpliga vid skadeståndanspråk.

Skadeståndsanspråk med utgångspunkt i Skadeståndslagen

När någon har drabbats av en skada, fått en ekonomisk förlust eller kränkts p.g.a. en förvaltningsmyndighets åtgärder och beslut, kan personen i vissa situationer ha rätt till skadestånd. Regler om skadestånd finns reglerade i bl.a Skadeståndslagen ( förkortad SkL). Flera andra tillämpliga lagar finns dock beroende på typen av skada och situation.

Utifrån den informationen som du anger i ditt inlägg kommer jag tolka det som att den typen av skadeståndsanspråk som du syftar på grundar sig i en felaktigt myndighetsutövning, som aktualiserar bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen kring fel eller försummelse som har inträffat vid myndighets­utövning.

Av lagens förarbeten (dvs. det arbete som ligger bakom lagstiftningen som har för syfte att vägleda och ge riktlinjer kring hur lagen ska tillämpas) framgår det att det ska vara fråga om beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogen­heter, som karakteriseras av att de får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal (prop. 1972:5 s. 311 f.)

Genom uttrycket "vid" myndighetsutövning markerar man att skadeståndsskyldigheten kan uppkomma redan om felet eller försummelsen har ett visst samband med myndighets­utövningen.

Det allmänas ansvar för skadestånd

Regler om det allmännas (staten eller kommunen) ansvar för skadestånd finns i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska staten eller en kommun ersätta personskador, sakskador, förmögen­­hetsskador och kränkningar i vissa fall, som vållats genom fel eller försummelse vid myndighets­utövning.

I skadeståndslagen finns det också en särskild regel (3 kap. 3 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid felaktig information.

Från den 1 april 2018 finns en ny bestämmelse (3 kap. 4 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid överträdelse av rättigheter enligt Europakonventionen.

Sammanfattning

När det gäller ditt andra fråga, dvs den högsta ersättningen du kan få är det hela beroende på det förlust som skadan har orsakat. Regler om detta finns i lagens 5 kap. Men för att vi på Lawline ska kunna besvara din fråga ordentligt behöver jag ytterligare information.

Hoppas svaret gav dig lite vägledning i den situationen som du befinner dig i. Ett alternativt tillvägagångssätt som kan vara till hjälp är att du bokar en tid med någon av våra erfarna och duktiga jurister så hjälper de dig vidare. Jag infogar länken till hur du går vidare för att göra det här.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98573)