Ersättning för patientskada

FRÅGA
Opererade min första operation 2/3 2015. Där fick jag en ärrbildning som växte sig fast på strukturer under huden. Besvärade mig i flera år och blev värre med tiden. 2019 beslutades det om att det skulle åtgärdas. 21/8 2019 gjordes den operationen. Dock så blev resultat värre är innan (det växte fast ännu värre än det var innan) + jag fick även en infektion och eventuellt blodpropp (väntar på svar nu).Detta är är både otroligt vanprydande men det påverkar mig även i min vardag då varje rörelse drar i själva ärret eftersom att det sitter fast.Kan även tillägga att de under min första operation missade en spricka i menisken som de borde ha upptäckt. Detta ledde till att jag fick göra en till operation ett år senare. Vad för ersättningar kan man få för dessa 2 saker?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för patientskada

Ersättning för patientskada regleras i Patientskadelagen (PSkL), som gäller för skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 § PSkL.

Av 6 § PSkL framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1 PSkL, ska skadan ha orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och ska, rent objektivt, ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada.

Patientskadeersättning lämnas dock inte om skadan har uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, 7 § p. 1 PSkL. Detta undantag gäller, till exempel, i situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling har varit tvunget att stättas in utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser.

Patientförsäkring och preskription

Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, 13 § PSkL, vilket alla vårdgivare är skyldiga att ha, 12 § PSkL. Det är alltså till vårdgivarens försäkringsgivare du vänder dig för att göra en skadeanmälan. Denna försäkringsgivare är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen. Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av deras försäkring, andra vårdgivare ska ha egna patientförsäkringar. I samband med privat vård är patientförsäkringen ofta tecknad hos ett annat försäkringsbolag, vilket du i så fall kan vända dig till.

Om din operation utfördes av en vårdgivare som, trots skyldighet, inte har patientförsäkring svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen, enligt 15 §, solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om en patientförsäkring hade funnits, 14 § PSkL. Om din vårdgivare skulle sakna en patientförsäkring kan du alltså istället anmäla till patientförsäkringsföreningen, här.

Vidare måste skadan anmälas inom 10 år från den tidpunkt den orsakades, för att rätten till ersättning enligt lagen inte ska förloras, 23 § PSkL.

Sammanfattning

För skador som uppstått i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan du alltså ha rätt till patientskadeersättning. Det är till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig för att anmäla skadan, vilken genomför skaderegleringen. Det är alltså försäkringsgivaren som bedömer om rätt till patientskadeersättning föreligger samt som betalar ut ersättningen, om förutsättningarna för ersättning uppfylls. För det fall vårdgivaren skulle sakna en patientförsäkring kan du istället vända dig till patientförsäkringsföreningen för att anmäla skadan.

Slutligen kan också nämnas att en skadelidande har möjlighet att istället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen trots att patientskadeersättning kan lämnas, 18 § PSkL. Med detta menas att PSkL alltså inte hindrar en skadelidande från att föra talan om skadestånd på grund av en inträffad skada. Vidare kan man vända sig till sitt försäkringsbolag för att höra vad försäkringen täcker, då vissa försäkringar kan täcka skador som uppstått i samband med operation.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll