Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott

FRÅGA
Hej. Jag har ett företag enskild firma. De är ett måleriföretag. Jag har en kund som jag har gjort en offert till för att tvätta och måla hennes hus, hon tackade muntligt ja till denna offert i feb-20. Jag meddelade då att jag kommer i aug.-20. Hon hörde av sig i sommar och undrade när jag kommer jag svara den17 aug. Nu är de så att jag jobbar även som timvikarie på ett annat företag och där slutade en medarbetare nu och jag blev tillfrågad om jag kunde jobba för dom fram till okt-20 tills de har fått anställt en ny medarbetar. Jag tackade ja till de. Jag maila min kund att jag inte kommer att måla hennes hus och förklarade att jag är även anställt på ett annat företag. Fick svar citat "Grattis till jobbet - förstår att du verkligen tar de jobbet!" tolkade de att de va ok att jag inte kommer. Hon skrev även om jag bara kunde komma och hjälpa henne med en gavel på huset som hon inte skulle klara själ. Jag svara att de går tyvärr inte för jag jobbar till 16,30 varje dag. Nu påstår hon att när hon tar in en annan målar firma och dom är mycket dyrare än mig och att jag enligt lag skall betala mellanskillnaden till henne för att jag har brutet ett avtal? Undrar nu om de stämmer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag utgår i mitt svar från att din kund är en konsument och inte en annan näringsidkare och att du i första hand säljer tjänster i form av målningsarbete. Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumenttjänstlagen (KtjL) och allmänna avtalsrättsliga samt skadeståndsrättsliga principer.

Utredning

Det närmaste en reglering om rättsföljderna av avtalsbrott man kommer i KtjL är 31 § KtjL där det anges att näringsidkaren ska ersätta konsumenten skada som vederbörande orsakas av dröjsmål. I avtalsförhållanden som regleras av KtjL finns alltså ingen lagstadgad reglering av hur fullständiga avtalsbrott ska hanteras. I första hand ska i en sådan situation eventuella villkor i det ingångna avtalet vara styrande. Det finns dock även en mängd allmänna avtalsrättsliga principer som behandlar denna situation. En utgångspunkt i avtalsrätten är principen pacta sunt servanda som innebär att ingångna avtal ska hållas. Som en logisk förlängning av denna princip följer en tanke om det positiva kontraktsintresset, det vill säga att den part som drabbas av ett avtalsbrott ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet uppfyllts avtalsenligt. Detta kan liknas vid den allmänna skadeståndsrättsliga principen att skadeståndsersättning syftar till att återställa den skadelidandes position. Detta talar i princip för full ekonomisk kompensation vid avtalsbrott. För att sådan ersättning ska utgå torde dock ett krav på vårdslöshet finnas för att undvika ett orimligt långtgående ansvar vid avtalsbrott, en tanke som även syns i 31 § KtjL i begränsningen av ansvar för fall då "dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit." Det måste även föreligga adekvat kausalitet mellan avtalsbrottet och den skada som inträffat; annorlunda uttrycket måste skadan ha varit en rimligt förutsägbar följd av avtalsbrottet. Det torde även krävas att det positiva kontraktsintressets omfattning kan fastställas med skälig säkerhet, att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas och att den drabbade parten vidtagit skäliga åtgärder för att minska skadan av avtalsbrottet.

I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du kommer begå ett avtalsbrott genom att inte fullgöra det ingångna avtalet och att denna situation inte regleras i KtjL som reglerar ert avtalsförhållande i övrigt. Enligt min uppfattning är det helt klart att ditt agerande utgör en form av vårdslöshet som kan motivera ersättning, att det finns ett tydligt samband mellan ditt avtalsbrott och den potentiella skadan för din motpart, att man utan svårighet kan mäta den potentiella skadan med säkerhet och att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas. Det positiva kontraktsintresset får i detta fall beskrivas som skillnaden mellan det din kund skulle betalat dig och det (högre belopp) som din kund måste betala någon annan för att utföra samma arbete. Här aktualiseras dock enligt min uppfattning din kunds skyldighet att begränsa sin egen skada genom att vederbörande inte kan förvänta sig fullständig ersättning om hon anlitar en annan målare till ett ockerpris. Din kund kan heller inte anlita en målarfirma som genomför ett betydligt mer avancerat eller grundligt arbete eftersom det då inte längre kan anses jämförbart med det arbete du anlitades för att utföra. Avslutningsvis kan det även vara värt att beröra din kunds svar när du meddelade henne om att du inte längre hade för avsikt att prestera avtalsenligt. Även om svaret i och för sig kan ge intryck av att din kund ställde sig positiv till att du avsåg att bryta mot avtalet är det enligt min uppfattning inte tillräckligt entydigt för att avtalsrättsligt betrakta som att ni avtalat att det ursprungliga avtalet inte längre ska gälla.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag kommer ringa dig på måndag den 3/8 14:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (115)
2021-01-31 avtalsbrott
2020-12-05 Få tillbaka hund efter att köpare bryter avtal?
2020-11-10 Kan jag hämta min uthyrda bil vid utebliven betalning utan risk för egenmäktigt förfarande?
2020-11-03 Behöver jag betala tillbaka en handpenning om köparen ångrar sitt köp?

Alla besvarade frågor (89886)