Ersättning efter häktning

FRÅGA
Min son har suttit häktad ca 3 månader.Han tappade inkomst och tappade sin fasta anställning pågrund av det. Han blev frikänd på alla punkter så visst har han rätt till skadestånd och vad kan han begära eftersom att han tappade sin fasta anställning och hur går man till väga och vart skickar man anspråk om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din son suttit häktat utan att sedan bli dömd har han mycket riktigt rätt till ersättning av staten. Regler kring detta finns i lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).

Hur man gör för att ansöka om ersättning

Vad han behöver göra är att skicka in en ansökan till Justitiekanslern (JK). Detta görs genom att fylla i en blankett som ni hittar via DENNA länk. Detta kan han göra på egen hand, men han har också rätt att anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp med detta, och få en timmes arbete för ombudet ersatt ifall häktningsersättningen i sig beviljas.

Värt att poängtera är att den normala handläggningstiden är sex månader från dess att din ansökan har kommit in till JK.

Om din son är under 18 år är det istället vårdnadshavarna som för hans räkning ska fylla i och skriva under ansökan. Om han är under 18 år och företräds av ett juridiskt ombud krävs att vårdnadshavarna lämnar en fullmakt till ombudet. Det krävs också ett personbevis som styrker vem/vilka som är vårdnadshavare och folkbokföringsadress.

Vad man kan få ersättning för

Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen).

Lidande

Med lidande avses bl.a. känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande innebär. Ingen särskild utredning eller "bevis" behöver lämnas in för att få ersättning för lidande. Ersättningen för lidande uppgår enligt JK:s praxis till 30 000 kronor för den första månaden. Därefter utgår normalt sett 20 000 kronor för varje ytterligare månad fram till och med den tolfte månaden. Detta innebär att han kan förvänta sig en ersättning för lidande på cirka 70 000 kronor.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Din son har även rätt att få ersättning för den inkomstförlust han gjort till följd av häktningen. För att styrka hur stor denna summa är måste han bifoga intyg eller liknande från sin f.d. arbetsgivare. Denna ersättning omfattar som regel endast den lön man skulle tjänat in under tiden man satt frihetsberövad och var förhindrad att arbeta. JK har dock prövat ett fall där en VD förlorat sitt arbete efter att ha häktats. Personen ifråga fick då ersättning för förlorad arbetsinkomst under en period efter häktningen för att han förlorat arbetet. JK påpekade dock att detta endast är möjligt om uppsägning skett i enlighet med lagen och att den anställde inte skulle blivit uppsagd om hen inte suttit häktad samt om ingen uppsägningslön utgått (JK diarier 2479-09-41). Det finns alltså en möjlighet för din son att eventuellt, utöver den lön han förlorat då han fortfarande var anställd, även få ersättning för lön efter att uppsägningen skett.

Ersättning för utgifter

Han har även möjlighet att få ersättning för utgifter han haft i samband med häktningen. Det röra sig om exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. För att få dessa utgifter ersatta behöver han lämna in till exempelvis ett kvitto för styrka att anspråket.

Jämkning

I vissa fall kan ersättningen jämkas, det vill säga vägras eller sättas ned. Detta kan ske om man till exempel försökt förstöra bevis eller på annat sätt försvårat utredningen eller om du själv agerat på ett sätt som gjort att misstankar dragits till dig (6 § frihetsberövandelagen).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (234)
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?
2021-02-27 Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Alla besvarade frågor (89867)