Enskilt åtal och överprövning av åklagarbeslut

2015-06-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min far tappades i hemmet vid förflyttning i en lyft, av vårdpersonal som arbetar för ett privat vårdföretag men som anlitats av mina föräldrar via kommunal försorg. Min far dog två dagar senare pga skadorna av fallet (fastställt i obduktionsprotokollet). Jag polisanmälde händelsen och åklagaren tog utrustningen i beslag och utredde ärendet.Fastän det är ganska enkelt att förstå faktumet att personalen felaktigt utfört lyftet och därigenom tappat pappa, har åklagaren avskrivit ärendet, och även rekommenderat att överprövningen skall avslås. Åklagaren hävdar att det inte går att fastställa exakt hur personalen tappat pappa då de själva hävdar att de inte gjort något fel och inte kommer ihåg hur det kunde gå fel. Det fanns inga fel i utrustningen.Hur går vi vidare ? Egen advokat? Vårdföretaget har inte hörts av mer...
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Åklagare har åtalsplikt för alla fall som de tror kommer leda till en fällande dom. Om en åklagare däremot inser att bevisningen inte kommer vara tillräckligt ska de lägga ner utredningen och inte väcka åtal. I ditt fall verkar det alltså som att åklagaren har bestämt sig för att det inte finns tillräckliga bevis för en fällande dom i en ev. kommande rättegång.

Åklagare ska enligt 20:6 RB väcka åtal för brott som faller under allmänt åtal, vilket är alla de brott som inte är uttryckligt undantagna från allmänt åtal. De flesta brott faller under allmänt åtal. En målsägande får inte väcka talan för ett brott som faller under allmänt åtal om en åklagare bestämt sig för att väcka åtal, se 20:8 RB. Om åklagaren inte väcker åtal för brottet, har målsägande däremot möjlighet att väcka åtal. Om en person genom ett brott har blivit dödad har du som bröstarvinge samma rätt att ange brottet eller föra talan enligt 20:13 RB.

De krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna väcka enskilt åtal är att du först ska ha angett brottet för åtal. Att ange ett brott för åtal innebär en uttrycklig begäran om att åtal ska väckas, det räcker inte med enbart en polisanmälan. Åklagaren ska inte heller ha väckt åtal. Om det är så att åklagaren har väckt åtal, men sedan valt att lägga ner det har du rätt att överta åtalet enligt 20:9 RB.

Om du vill väcka enskilt åtal ska du skicka in en stämningsansökan till rätten, se 47:1 RB. I övrigt följer enskilt åtal de bestämmelser som vidare finns i 47 kap. RB.

Att väcka enskilt åtal innebär att rättegångskostnaderna kommer regleras på samma sätt som i ett tvistemål, där vanligtvis den förlorande parten står för alla kostnader, se 31:11 RB som hänvisar till 18 kap. RB. Det kan därför innebära stora kostnader att väcka enskilt åtal. Det är möjligt att få hjälp med att betala rättegångskostnader enligt rättshjälpslagen, men beviljande av rättshjälp vid enskilt åtal sker återhållsamt.

Det verkar enligt din fråga som att en överprövning av åklagarens beslut att inte väcka åtal redan är på gång. Innan en överprövning ges åklagaren möjlighet att ompröva sitt beslut. Det ska även prövas ifall en överprövning är nödvändig. En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en överåklagare, och leder antingen till att beslutet ändras eller att det står fast. Undantagsvis kan beslutet prövas av en riksåklagare. Endast den som är berörd kan begära en överprövning, oftast den som blivit utsatt för brottet eller den som är misstänkt för brottet. Begäran om överprövning ska göras skriftligen och skickas till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Om du fortfarande är missnöjd med beslutet finns även möjligheten att vända sig till JK eller JO och se ifall de vill undersöka fallet.

Jag vill också nämna att det finns en möjlighet att begära skadestånd för personskada enligt skadeståndslagen. En talan om skadestånd behandlas antingen tillsammans med ett brottmål eller som ett tvistemål. Vid ett tvistemål ska en stämningsansökan skickas in till rätten i enlighet med 42 kap. RB.

Det kan vara bra att rådgöra med en specialiserad jurist för vidare vägledning om du vill väcka enskilt åtal eller begära skadestånd.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?