EN FÖRÄLDERS PRINCIPIALANSVAR VID SKADEGÖRELSE GENOMFÖRD AV BARN UNDER 15.

FRÅGA
Hej fick reda på av exmaken att om Våran dotter på snart 14 år gör nån skadegörelse eller att det händer nått då blir föräldrar ansvariga att betala 9000 krHon ska börja skolan nån annan stans och då ibland kan hon få stanna i stan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta mera om föräldrarnas ansvar att ersätta skada vid skadegörelse.

En vårdnadshavare har principalansvar.
Som vårdnadshavare har du ett så kallat principalansvar för din dotter enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL). Detta innebär att du och din exman blir skadeståndsskyldiga för de skador hon orsakar genom brott. (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten SkL) Skadegörelse är ett sådant brott enligt 12 kap. Brottsbalken (BrB).

Ansvaret sträcker sig till varje skadegörande händelse. DVS. att en om ett barn gör sig skyldig till flera skadegörande händelseförlopp är föräldern skadeståndsskyldig för vart och ett av brotten. (3 kap. 5 § andra stycket SkL)

Översiktligt om Händelseförlopp
Jag vill förtydliga vad jag menar med ett händelseförlopp. T.ex. räknas en anlagd brand som skadar egendom av flera slag och en person, som endast ett händelseförlopp.
För att det ska anses vara flera händelseförlopp krävs det att händelserna inte har något samband i tid och rum. Den utsatta kan vara densamma under flera händelser, men skadegörelsen får inte ske inom samma tidsram. Om hon slår sönder tio fönster på en byggnad räknas det som en och samma händelse. Eftersom det skett under kort tid och på samma plats. Ni skulle alltså inte bli skadeståndsskyldiga för varenda ett av dessa fönster. Om hon sedan kommer tillbaka två veckor senare, när den skadelidna bytt ut alla fönster, och då slår sönder dem igen är det ett nytt händelseförlopp.

Begränsning av ansvaret
I 3 kap. 5 § andra stycket SkL framgår att ansvaret för vardera skadehändelse är begränsat till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller det år skadan inträffar.
År 2021 ligger prisbasbeloppet på 47 600. Vilket du hittar på SCB:s hemsida. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520. Denna summa utgör ett tak på varje enskild händelse och om vi tar ovan exempel angående fönstren, ska skadeståndet på 9 520 kr täcka upp för alla fönster.

Ytterligare begränsning finner vi i 3 kap. 6 § andra stycket SkL, där det framkommer att ersättningen enligt 5 § kan jämkas om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.

Lägg här märke till att det ska vara UPPENBART oskäligt för föräldern att betala skadeståndet. Vid bedömningen kan faktorer som att föräldern på olika sätt försökt att komma till rätta med en social problematik eller att föräldern i realiteten hade litet kontakt med barnet (kanske för att föräldern bodde på annan ort, eller utomlands) beaktas. Bedömning görs av domstolen kring huruvida det är uppenbart oskäligt.

Ni är dock båda vårdnadshavare och ni båda bär då ansvar för eran dotters handlingar.

Principalansvaret befriar inte barnet från skadeansvar
Även om barnet är minderårigt kan hen bli skadeståndsskyldig vid brott. Vilket framgår i 2 kap. 4 § SkL och principalansvaret påverkar normalt inte skälighetsbedömningen i 2 kap. 4 § SkL.

I huvudregel är det endast ungdomar i övre tonåren som blir skadeståndsskyldiga genom denna paragraf, men det finns ingen nedre gräns för ansvar enligt paragrafen. Med detta sagt kan dotter tekniskt sett själv bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse.

De hänsyn som ska tas enligt bestämmelsen avser främst barnets förmåga att inse skadans omfattning och riskerna med sitt agerande. Bedömningen av agerandet ska präglas av barnets ålder och utveckling; ju yngre barn desto mildare bedömning. Paragrafen ger utrymme för en skälighetsbedömning och en anpassad tillämpning utifrån det barn som bedöms.

Sammanfattning

Som vårdnadshavare har ni ett principalansvar för eran minderåriga dotter. Ni kan alltså bli tvungen att betala skadestånd på uppåt 9 520 kr om hon begår ett skadegörande brott. (3 kap. 5 § SkL) Det finns undantag regeln, där det kan dömas av domstolen att det är uppenbart oskäligt för en vårdnadshavare att betala skadeståndet. (3 kap. 6 § SkL).

Vill du läsa vidare om vårdnadshavares principalansvar kan du hitta propositionen här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?