Elevs skadeståndsansvar

FRÅGA
Kan elev bli ersättningsskyldig när hen hanterat skolans ipad vårdslöst så glaset spruckit.Elever är 14 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget särskilt undantag för elever vad gäller skadeståndsskyldighet gentemot skolan. Den allmänna regeln i 2:1 Skadeståndslagen gäller således, trots att det är en elev och denne är 14 år. Enligt 5:7 Skadeståndslagen ska hela sakens värde eller reparationskostnad samt följdskador, t.ex. hyra av annan surfplatta medan den tidigare repareras, ersättas.

Det bör i detta erinras om den särskilda jämkningsregeln i 2:4 Skadeståndslagen. Enligt denna ska skadevållaren ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling. För 14-åringar har det i litteraturen framhållits en allmän hållpunkt om att ca 3/4 av skadan ska ersättas. Detta ska även relateras till storleken på skadeståndet från början. Rör det sig om 500 kr blir en jämkning inte nödvändig i samma utsträckning som i de fall det rör sig om 5000 kr.

Slutligen kan det vara värt att kort belysa föräldrars särskilda ansvar för barn som vållar skada genom brott. Enligt 3:5 Skadeståndslagen är en förälder ansvarig upp till 1/5 av prisbasbeloppet (ca 8500 kr) i den mån förälderns barn vållar skada genom brott. I detta fall synes det endast vara vårdslöshet inblandat varför regeln inte aktualiseras.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll