Elevassistent tar stryptag på ett barn med NPF-diagnos

FRÅGA
Får elevassistent ta stryptag på ett barn som har npf diagnos? Hur går man i så fall tillväga med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En elevassistent kan liknas vid en lärare men har inte samma maktbefogenheter som en lärare. En lärare har möjlighet att avlägsna en elev som är stökig och även använda vissa maktmedel om situationen kräver det. Man gör en slags helhetsbedömning i hur hotfull situationen varit och hur gammal eleven varit. Det krävs dock rätt mycket för att en lärare ska kunna tillta våld mot en elev. Det ska i princip röra sig om en situation där läraren blir påhoppad av flera elever som slår på hen, men även i en sådan situation får läraren bara göra vad som är nödvändigt för att få bort barnen. Att ta stryptag är aldrig tillåtet även om lärare har en lite mer utvidgad möjlighet att avlägsna störande elever. Det som jag nämnt nu är alltså vad lärare får göra. När det kommer till elevassistenter har de inte alls någon befogenhet att avlägsna stökiga elever eller stänga av en elev och de har definitivt inte någon tillåtelse att någonsin ta stryptag på barnen. Det är helt oacceptabelt och det är oacceptabelt oavsett om barnet har en diagnos eller inte. Det är oacceptabelt även om det skulle gjorts mot en vuxen eftersom handlandet i sig kan ses som misshandel [3 kap. 5 § BrB].

Kan elevassistentens agerande betraktas som nödvärn?

I vissa undantagsfall kan elevassistentens agerande ses som nödvärn, men det är enbart om det funnits ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot assistenten, exempelvis som att barnet själv angripit elevassistenten först på ett sätt som kan betraktas som misshandel [24 kap. 1 § BrB]. Dock är det viktigt att säga att även om eleven angripit assistenten först kan det eventuellt ändå inte ses som nödvärn att agera våldsamt tillbaka. Det är nämligen en bedömning som får göras från fall till fall och man tar hänsyn till att det rör sig om ett barn mot en person vars huvudsyfte är att ta hand om barnet.

Som en huvudregel kan man säga att nödvärn inte föreligger om assistentens agerande med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. I ditt fall kan man exempelvis ta hänsyn till att den angripna personen varit ett barn, att hen har en funktionsnedsättning, att hen är i ett beroendeförhållande till assistenten, möjligheten för assistenten att använda mindre våld, möjlighet för assistenten att gå därifrån, möjlighet att rikta våldet mot mindre livsviktiga kroppsdelar mm. Eftersom barnet befinner sig i en beroendeställning gentemot assistenten ses våldet som extra allvarligt.

Vad jag tycker att du ska göra

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att det inte förelegat en nödvärnssituation och att elevassistentens agerande därmed kan betraktas som misshandel av någon grad [ringa, normal] och att du därför ska polisanmäla elevassistenten. Efter en anmälan kan polisen inleda en förundersökning tillsammans med en åklagare och eventuellt väcka åtal mot elevassistenten för misshandel om de finner att det finns skäl för det. Om det uppkommit några märken på barnets hals som fortfarande finns kvar kan du ta bilder på detta för att använda som bevis i en framtida process. Eftersom du bevittnat händelsen kan du behöva agera som vittne. Barnet har rätt att få ett juridiskt ombud [målsägandebiträde] vid rättegången som hjälper hen att föra sin talan. Rimligtvis kommer assistentens agerande ses som ringa misshandel vilket kan leda till att assistenten får betala böter.

Utöver detta tycker jag givetvis att du ska prata med rektorn på skolan, som säkerligen kommer vidta åtgärder för att förhindra att något liknande sker igen och ger en varning till assistenten, alternativt avskedar denne. Jag kan dock inte helt uttala mig om vad rektorn bör eller kommer göra eftersom jag inte vet så mycket om vad som faktiskt hände.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (294)
2019-05-23 Vilket brott utgör örfil, strypgrepp och knytnävsslag?
2019-05-17 Kan man begära skadestånd om man har blivit misshandlad?
2019-05-12 Inget brott att som HIV-smittad gå barfota
2019-05-05 Vilket straff får den som knivhugger någon i magen?

Alla besvarade frågor (69288)