Ekonomiskt bistånd i samband med spelmissbruk

Fråga angående ekonomiskt bistånd.

Om man har haft tillräcklig inkomst, men på grund av en situation förlorat dem och inte kan betala hyra om el, är man då berättigad till hjälp? Gäller hot om avstängning av el och risk att förlora bostad.

Finns det domar i ämnet som just avser spelberoende och beteende?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Som jag förstår frågan undrar du om 1. du är berättigad till ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd eller soc-bidrag i folkmun) och 2. Om det finns några rättsfall relaterade till spelberoende i avseende till ekonomiskt bistånd.

1. Ekonomiskt bistånd från kommunen regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Genom att få ekonomiskt bistånd innebär det att mottagaren inte själv kan tillgodose sina behov, dvs. sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Du kan söka bistånd även för tillfälliga perioder. Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, se 4 kap. 1§.I 4 kap. 3§ regleras vad bistånd lämnas till. Biståndet lämnas dels för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien etc. Bistånd lämnas även för kostnader för bostad. Bistånd för kostnaden för bostad kan beräknas till faktiskt kostnad, det vill säga vad du faktiskt betalar för bostaden. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som anses vara en skälig boendekostnad bör vara avgörs baserat på vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.

Kommunens socialtjänst kan neka en ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att det anses att den enskilde kan försörja sig på annat sätt, dvs. sälja egna tillgångar, har en partner som kan försörja etc. Socialtjänsten kan också anse att den enskildes boendekostnader är för höga och därmed inte skäliga. Den enskilde kan då flytta till ett billigare boende där boendekostnaderna anses vara mer skäliga. I ditt fall kan det bli aktuellt med att socialtjänsten kan ge bistånd för betalning av skulder, till exempel hyresskulder. Socialstyrelsens riktlinjer säger att socialtjänsten bör ge bistånd i de fall det handlar om hyresskulder som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde, till exempel om man riskerar att vräkas. I normala fall bör därför socialtjänsten ge bistånd för hyresskulder om en enskild riskerar vräkning. Detta talar för att din ansökan om ekonomiskt bistånd och är något du bör påtala.

2. Det har avgjorts en del domar om ekonomiskt bistånd i samband med spelberoende. Då har det biståndet sökts för resor/kostnader i samband med rehab/avvänjningsvistelser. En del domar har beviljat bistånd och andra har nekat. Se bland annat: Mål nr 325-11 från Kammarrätten i Sundsvall, 25 juli 2011 och RÅ 2005 ref 51 från Regeringsrätten.

Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i frågan

yvette.lind@lawline.se

Yvette LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”