Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet

2020-12-27 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Jag jobbar som anställd på en bilfirma (jobbar som bilsäljare). Jag har vart med om en personlig konkurs och har i dagsläget skulder hos kronofogden. Läste en artikel i en tidning om ett bilföretag i Trollhättan där kronofogden gjort utmätning och hämtat bilar pga en anställds skulder? Detta kan ju omöjligt stämma? Det måste ju vara som så att ägaren alternativt bolaget har skulder och den har på så sätt gjort en utmätning av företagets tillgångar och då hämtat bilar på företaget? Om jag är anställd och har skulder kan dom väll omöjligtvis mäta ut ett företags tillgångar bara för att jag jobbar där? Varför tanken dök upp är ju på grund av att jag flertalet gånger kör med företagets bilar för att hämta/lämna på tvätt eller leverera dem etcetc, vid en eventuell rutinkontroll från Polis och kfm kan dom väll knappat ta företagets bil på grund av att jag har skulder? Tidningen måste väll ha skrivit fel? Känner mig lite orolig..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i konkurslagen (KonkL) och dels i utsökningsbalken (UB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.

Konkurs

En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KonkL). Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet (1 kap. 1 § KonkL). Konkursansökan kan avse en fysisk såväl en juridisk person (alltså ett företag).

Till ett konkursbo räknas (…) all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning (3 kap. 3 § KonkL).

Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet

Till skillnad från utsökningsbalken ställer konkurslagen inga presumtionsregler för vad som kan anses tillhöra gäldenären. De egendom som kan utmätas kan läsas i 5 kap. UB motsatsvis. Kapitlet anger de egendom som är undantagna från utmätning – dvs. allt annat som inte är undantaget enligt kapitlet får utmätas.

Man skulle dock kunna ta ledning av bestämmelserna i UB för att vara säker på vilka egendom som kan utmätas. Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB).

Egendom som inte tillhör gäldenären

Utmäts lös egendom enligt 17, 18 eller 19 § trots att tredje man har påstått bättre rätt till egendomen, skall Kronofogdemyndigheten, om skäl föreligger, förelägga tredje mannen att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Detsamma gäller, om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning har skett. Efterkommer tredje man ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot sökanden, om ej denne inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot tredje mannen (4 kap. 20 § UB).

För att tredje man ska kunna få ut sin egendom som fanns i konkursgäldenärens besittning - och numera finns i konkursboet - så måste tredje man visa att denne har separationsrätt inom en månad från att denne fick ett föreläggande. Separationsrätt innebär att man ska visa att man 1) har bättre rätt till egendomen än gäldenären, 2) att rätten avser identifierbar egendom och 3) att egendomen behållit sin identitet.

Avslutande resonemang

Tyvärr så vet jag inte vilken artikel som du menar. Men det kan vara så att det inte var en anställd som försatts i konkurs utan bilföretaget som försatts i konkurs, precis som du har tänkt. Detta eftersom det är endast de egendom som tillhör gäldenären eller kan anses tillhöra gäldenären, genom att han har dem i sin besittning, som får utmätas. Det skulle därför strida mot bestämmelserna om man utmäter egendom som inte kan anses tillhöra gäldenären.

Det skulle dock inte vara omöjligt att företagets bil som du använder utmäts för din personliga konkurs – om t.ex. bilen finns i din besittning. Men som sagt får egendom inte utmätas om den inte tillhör gäldenären. Du kan bevisa att det är företagets bil genom att t.ex. visa upp bilregistret. Risken finns att man utmäter bilen ändå för att kunna motverka skenavtal. Skulle bilen ändå utmätas kan bilföretaget väcka talan och visa att det har separationsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (257)
2021-04-10 Kan efterlevande make/sambo ådra sig skulder från det dödsbo som gått i konkurs?
2021-04-06 Gäller en kreditfaktura som skickats efter att bolaget gått i konkurs?
2021-03-09 Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?
2021-03-04 Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

Alla besvarade frågor (91133)