FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake06/02/2015

Efterlevande makes möjlighet till arv

Hej. Jag är gift och min man har två särkullbarn. Min fråga är om de ärver 50% och jag 50% efter min man eller ärver de allt? Ex vi äger huset 50/50 blir jag 75% ägare och måste lösa ut barnen 25% eller ärver de halva huset? Har hört att man kan testamentera bort halva arvslotten, eller vad det heter.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några gemensamma barn och att det endast är din man som har barn sedan tidigare. Om ett äktenskap upplöses genom att en make avlider (eller om ni begär äktenskapsskillnad), ska en bodelning ske. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I de allra flesta fallen finns giftorättsgods och bodelning ska därav genomföras. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Emellertid har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Dock så går inte den efterlevande maken helt lottlös. Han eller hon har nämligen rätt till att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). Har maken efter bodelningen tilldelats minst fyra prisbasbelopp, kan maken inte få ytterligare tillgångar, med hänsyn till särkullbarnens rätt till omedelbart arv (3 kap. 1 § 2 st).

Vad gäller att testamentera bort halva barnets arvslott, är detta fullt möjligt. Barnen har en ovillkorlig rätt till sin laglott, som motsvarar 50 % av arvslotten. Resterande 50 % kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis så ska en bodelning göras när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom skilsmässa). I bodelningen ska allt ingå, förutom enskild egendom och personliga ägodelar. Efter att en bodelning skett ska arvet fördelas. Har den efterlevande maken fått minst fyra prisbasbelopp från bodelningen så har maken inte rätt till arv om den avlidna maken endast har särkullbarn (och inga gemensamma barn finns) och dessa särkullbarn också väljer att utfå arvet direkt.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare