FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake31/10/2015

Efterlevande makes arvsrätt och arvingars rätt till efterarv

Gifta utan barn. Inga tidigare barn. Vid en parters bortgång, hur blir det då arvsmässigt? ärver den andre partnern allt eller ärver även dennes släktingar? Och när bägge har gått bort, vad gäller då?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken (ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om arvlåtaren var gift ska hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (undantag kan göras om det finns särkullbarn men så är ju inte fallet här). Den efterlevande maken ärver alltså framför andra arvingar. Det som tillfaller den efterlevande maken ärver dock denne med fri förfoganderätt. Detta innebär att denne under sin livstid fritt kan förfoga över egendomen (t.ex. genom att sälja eller byta bort den) men att denne inte kan testamentera bort egendomen. Vid den efterlevande makens död ska istället det som denne ärvde med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar genom s.k. efterarv.

Enligt 3 kap. 2 § ÄB har bröstarvingar och arvingar i den andra arvsklassen, men inte arvingar i den tredje arvsklassen, rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. Vilka som är bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen framgår av 2 kap. 1 och 2 §§ ÄB (i korthet är det avkomlingar, föräldrar, syskon, halvsyskon och dessas avkomlingar). När den efterlevande maken dör har alltså arvingar i andra arvsklass till den först avlidna maken rätt till efterarv efter den först avlidne maken enligt 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvets storlek bestäms i relation till en kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död. Efterarvsrätten motsvarar andelen som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennas totala förmögenhetsmassa vid första makens död.

När arvingarna efter den först avlidne maken fått sitt efterarv fördelas kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken bland dennes arvingar enligt den vanliga arvsordningen i 2 kap. ÄB.

Förhoppningsvis var detta svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna höra av dig så ska jag försöka att besvara dem.

Vänligen,


Tom SundinRådgivare