Efter studieledighet har arbetstagare blivit erbjuden en tjänst om 40%, trots att anställningen tidigare var på heltid.

2019-06-15 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!Jag är har en fast anställning på heltid sedan 30 år. Blev utbränd för två år sedan, och deltidssjukskriven. Jag har hintat om att jag helst vill göra något annat pga detta (utbrändheten) och hitta annat jobb.I september tog jag tjänstledigt för studier och har så varit t om igår. Ansökte om studieledighet t om terminens slut (så jag har inte avbrutit studieledigheten eller så).Men nu när terminen och min tjänstledighet är slut, och jag tänkt börja jobba, hävdar min chef att "jaaa, du kan ju få jobba 40%, mer har vi inte, men resten kan du ju hoppa in om någon är sjuk eller ska ha semester i enheten". Hen har alltså redan anställt folk i mitt ställe. Kan hen göra så? Även om jag hintat om att jag vill göra annat, så har jag ju inte sagt upp mig eller begärt fortsatt tjänstledighet än , men hen har ändå anställt folk. Så jag verkar ju inte ha något att gå tillbaka till, varken nu eller om jag skulle välja att jobba till hösten.Känner mig ganska förtvivlad! Om jag ska jobba vill jag ju göra det på min tjänst, och inte hamna någon annanstans bara för att chefen anställt någon i mitt ställe..Vid tjänsteplanering, borde det väl vara naturligt att fråga ALLA, även de som är föräldralediga eller tjänstlediga, vad/hur de tänker efter sin ledighet? Eller anta att de återgår i tjänst? Känns inte bra alls, enda vettiga alternativet verkar vara att säga upp sig..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänstledighet för studier (studieledighet) regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).

I studieledighetslagen stadgas att en arbetstagare som har åtnjutit ledighet ska, när han eller hon återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet (9 § 1 stycket studieledighetslagen). Observera att den närmare innebörden kan framgå av kollektivavtal (9 § 2 stycket studieledighetslagen).

Av lagstadgandet framgår att arbetstagaren inte ska riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater på grund av att ha utnyttjat rätten till ledighet. I första hand ska arbetstagaren, efter att ha avslutat utbildningen, kunna återgå i samma arbete som tidigare och med samma anställningsvillkor. Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att de tidigare arbetsuppgifterna har försvunnit av olika skäl, är dock arbetstagaren tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med tidigare.

Av din fråga framgår inte annat än att chefen har talat om att du ska återgå till den tjänst som du hade innan ledigheten, med förändringen att anställningen gått från en heltidsanställning till att du blev erbjuden att jobba 40 %. Vidare framgår att arbetsgivaren har anställt folk i ditt ställe. Själva syftet med 9 § studieledighetslagen är att en arbetstagare inte får tillskyndas försämrade arbetsförhållanden av den anledningen att hon eller han har utnyttjat sin rätt till ledighet för studier. Lagen ska alltså garantera att arbetstagaren inte kommer i sämre ställning för att han eller hon ägnar sig åt utbildning än om arbetstagaren går kvar i anställningen. Arbetstagaren får dock tåla sådana förändringar som har påverkat de arbetstagare som har gått kvar i arbete. En studieledig arbetstagare bör t.ex. få acceptera samma förändringar i fråga om förtjänst och ändrade arbetsuppgifter som arbetsplatsen i övrigt. Om du inte kan beredas en heltidstjänst med samma arbetsuppgifter är arbetsgivaren skyldig att bereda dig likvärdiga arbetsuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter.

Av din fråga framgår funderingar om din arbetsgivares handlande vad avser tjänsteplaneringen. Arbetstagare som kommer tillbaka efter tjänstledighet har självfallet ett intresse av att samtala med arbetsgivaren om planer på att återgå i tjänst m.m. Arbetsgivaren har å sin sida en bestämmanderätt över sin verksamhet och har rätt att leda och fördela arbetet. Denna rätt begränsas av skyldigheten att garantera en arbetstagare samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor efter det att studieledigheten har upphört. Jag rekommenderar dig därför att i första hand att ta kontakt med din arbetstagarorganisation om du är medlem i sådan. Att du känner dig uppmanad att säga upp dig efter studieledighet på grund av att arbetsförhållandena har ändrats är nämligen en sådan situation som lagen avser att skydda mot.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (110)
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?
2020-03-26 Kan man säga upp någon som är tjänstledig?
2020-03-21 Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?
2020-03-05 krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

Alla besvarade frågor (81795)