Dygnsvila och rast

2015-10-29 i Rast
FRÅGA
Får man jobba 10,5 timmar i sträck utan möjlighet till rast inom vården? Samt får man schemalägga apt möten för nattpersonalen och därmed bryta deras viloperiod mellan arbetspassen?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Frågor gällande arbetstid och rast regleras i arbetstidslagen (1982:673) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Direktivet är inte direkt tillämpligt utan Sverige har istället en skyldighet att anpassa sin lagstiftningen i enlighet med direktivet.

Jag kommer nedan svara på Dina två frågor i tur och ordning och avsluta med en sammanfattning.

Gällande Din fråga om rast så har Du rätt till rast var femte timma, 15 § arbetstidslagen. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till sjukdom, annan av arbetsgivaren oförutsägbar händelse eller med hänsyn till arbetsförhållandena, 16 § arbetstidslagen. Avvikelse från 15 § får dock göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. I kollektivavtal kan även stadga att arbetstagaren ska ha måltidsuppehåll istället för rast. Avvikelserna får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. I artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.

Gällande Din fråga om nattpersonals viloperiod mellan arbetspassen så har alla arbetstagare, oavsett nattpersonal eller ej, rätt till s.k. dygnsvila. Enligt 13 § arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars dygnsvila. Med dygnsvila avses en sammanhängande ledighet under ett dygn. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. Dock föreskrivs här, precis som i frågan ovan, att det inte får medföra mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Dygnsvila regleras i artikel 3 i direktivet som stadgar att arbetstagaren ska ges 11 timmars vila under ett dygn (dvs. artikeln säger detsamma som arbetstidslagen), men även här får undantag göras genom kollektivavtal under förutsättning att kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges (se ovan).

Ovan har en mängd bestämmelser nämnts men jag hoppas att Du inte finner det allt för svårt att förstå. Sammanfattningsvis kan följande sägas:

Raster: Du har rätt till rast var femte timma. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll. Kollektivavtal kan reglera att Du inte har rätt till rast var femte timme. Dock måste dessa avvikelser överensstämma med kraven i direktivet vilket stadgar att arbetstagarna ska ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges. Slutsats: Du har rätt till rast, eller i vissa fall måltidsuppehåll, om Du arbetar 10,5 timma i sträck. Undantag kan göras i kollektivavtal men då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.

Nattpersonals viloperiod: Nattpersonal har rätt till 11 timmars dygnsvila. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, dock inte så att det leder till mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Direktivet stadgar 11 timmars dygnsvila precis som arbetstidslagen, men även här får undantag göras genom kollektivavtal. Då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.

Du finner arbetstidslagen här och direktivet här.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (82)
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?
2020-08-19 Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?

Alla besvarade frågor (86931)