Dubbelöverlåtelse (tvesala) av lös egendom (bil)

2016-11-29 i Köplagen
FRÅGA
HejJag skulle köpa en bil av en privatperson. Var och provkörde den och vi kom överrens om ett pris som båda accepterade. Köpet skulle genomföras kommande vecka när jag hade fått mina pengar från banken. Säljaren och jag hade kontakt ytterligare några gånger där säljaren skulle förbereda bilen med tvättning och däckskifte till vinterdäck. Allt var klart och när jag skulle hämta och betala bilen sa säljaren att han hade sålt den till en annan. Jag hade sålt min bil efter att vi hade ingått en muntlig överrenskomelse med säljaren av den nya bilen och nu står jag här utan någon bil. Jag vill bara veta om detta är lagligt att göra så? En muntlig överrenskomelse är väl lika gällande som en skriftlig. Min sambo var med som vittne plus att jag har sparat alla mailkontakter vi haft om bilen med säljaren. Kan jag begära skadestånd? Är oerhört ledsen och förtvivlad nu.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga, som handlar om att en säljare har sålt samma bil till två olika köpare, utgör ett fall av dubbelöverlåtelse (även kallad tvesala) och finns reglerad i Handelsbalken (HB). Då du har köpt bilen av en privatperson, är även Köplagen (KöpL) relevant i ditt fall. Eftersom du dessutom vill ha skadestånd och undrar över huruvida säljarens beteende kan vara lagligt eller inte, är Skadeståndslagen (SkadestL) och Brottsbalken (BrB) aktuella.

Giltigt avtal – nödvändigt för att kunna rikta något anspråk mot säljaren

För att du ska kunna rikta något form av anspråk mot säljaren, är en förutsättning att det överhuvudtaget föreligger ett giltigt avtal om bilköpet er emellan. I din fråga nämner du att du och säljaren muntligt kom överens om att du inte bara skulle köpa bilen, utan även om pris, plats och tidpunkt för betalning och avhämtning, samt att säljaren innan avhämtning skulle göra i ordning bilen. Alla dessa omständigheter tyder på att du och säljaren verkligen var överens om att du skulle få köpa bilen. Jag gör därför bedömningen att ett giltigt avtal rörande bilköpet måste anses föreligga.

Ett avtal om köp av bil kan ingås både skriftligt och muntligt. Det spelar därför ingen roll att du och säljaren endast ingick ett muntligt avtal. Köpeavtalet ska ändå ses som giltigt och är bindande för både dig och säljaren.

Bindande avtal - gentemot säljaren, men inte gentemot tredje man

Eftersom köpeavtalet alltså är bindande för säljaren, har du gentemot säljaren rätten att kräva att denne fullgör sin avtalade prestation, dvs tillhandahåller bilen för avhämtning, mot att du betalar det överenskomna priset (KöpL 23§ 1st). Det problematiska i ditt fall är dock att även om du har denna nyss nämnda lagstadgade rätt att få bilen, gäller denna rätt endast mot säljaren och inte mot den andra köparen som säljaren nu har sålt bilen till. Den andra köparen (som i ditt fall är en sk tredje man* och därför fortsättningsvis kommer benämnas TM) är nämligen inte bunden av ditt och säljarens köpeavtal. Istället gäller reglerna om dubbelöverlåtelse vilka redovisas nedan.

*En ”tredje man” är en person som står utanför ett avtalsförhållande men ändå påverkas av detta. Den andra köparen är i ditt fall en tredje man eftersom denna inte är en del av säljarens och ditt köpeavtal, men ändå påverkas av detta eftersom den andra köparen ju har köpt samma bil som dig.

Regler vid dubbelöverlåtelse

Som huvudregel då samma objekt, i detta fall en bil, har sålts två gånger, har den köparen som först slutit ett bindande avtal med säljaren rätt att få objektet (HB 1:5).

Utifrån omständigheterna i din fråga kan jag inte avgöra vem av dig och TM som först avtalade om att köpa bilen av säljaren. Det kan dock sägas att skulle säljaren redan innan er muntliga överenskommelse ha ingått avtal med TM om att denne skulle få köpa bilen, har TM enligt huvudregeln rätt att få bilen. Skulle det omvända gälla har förstås du företräde till bilen.

Även om du skulle vara den som först slöt köpeavtal är det ändå inte säkert att du är berättigad att erhålla bilen. Som undantag till huvudregeln gäller nämligen att en köpare som fått ett objekt i sin besittning, och var i god tro om att säljaren fick sälja objektet (och t ex inte redan hade sålt det till någon annan), har rätt att behålla objektet (GFL 2§). En köpare som får behålla ett objekt på detta sätt har gjort ett sk godtrosförvärv.

I ditt fall innebär det att om TM har hämtat bilen från säljaren, samt inte visste om att säljaren redan sålt bilen till dig, har TM trots detta rätten att behålla bilen. Vill du verkligen ha bilen har du dock här möjlighet att inom sex månader från det att du fick reda på att TM hämtat bilen, mot lösen tvinga TM att överlämna bilen till dig (GFL 5§). Skulle det lösen TM kräver vara högre än det pris du till säljaren från början skulle betalat för bilen, har du rätt att kräva mellanskillnaden av säljaren.

Sammanfattningsvis i denna del kan sägas att om du slöt köpeavtal med säljaren först, har du rätt att få köpa bilen om inte TM redan har hämtat denna från säljaren och samtidigt inte vetat om ditt avtal med säljaren. Om TM har hämtat bilen, har du dock ändå rätt att erhålla bilen mot lösen. Om däremot TM slöt ett köpeavtal med säljaren innan dig, har du inte rätt att köpa bilen.

Möjligheter till skadestånd

Vägarna att kräva skadestånd skiljer sig åt beroende på om du var den som först slöt köpeavtal med säljaren eller inte, samt om TM har hämtat bilen (och därmed gjort ett godtrosförvärv) eller inte. Jag kommer därför att redovisa alla situationer var för sig nedan.

-Om du slöt köpeavtal först och TM inte gjort ett godtrosförvärv

Om du slöt köpeavtalet före TM, TM inte har hämtat bilen och det således är du som är berättigad att köpa bilen, kan du trots detta erhålla skadestånd. Eftersom säljaren inte har hållit bilen tillgänglig för dig att hämta vid överenskommen tid, är säljaren i sk dröjsmål. Har du då drabbats av kostnader pga bilen inte kunde hämtas och betalas då ni bestämt, har du rätt till ersättning av säljaren för detta (KöpL 27§ 1st).

Eftersom säljaren sålde bilen två gånger, uppfyller säljaren sannolikt kraven för brottet olovligt förfogande (BrB 10:4). Du har därför i och med säljarens brott även möjlighet att erhålla skadestånd för kostnader brottet har orsakat enligt SkadestL 2:2.

Skulle du nu i dagsläget inte längre vilja köpa bilen, utan endast kräva skadestånd pga du inte kunde hämta och betala bilen hos säljaren som avtalat, finns det en möjlighet att häva köpeavtalet enligt KöpL 25§. En sådan hävning innebär att du inte längre är skyldig att hämta och betala bilen, samtidigt som säljaren inte längre är skyldig att sälja bilen till dig. Du har å andra sidan fortfarande rätt i enlighet med föregående två stycken att kräva skadestånd av säljaren.

Det bör påpekas att för att du med lagligt stöd ska kunna häva köpet, måste du kunna visa att det har varit av väsentlig betydelse för dig att inte kunnat hämta och betala bilen vid överenskommen tidpunkt. Du måste även kunna visa att säljaren måste ha insett detta. Vad som är väsentlig betydelse är något som måste avgöras från fall till fall. I ditt fall krävs det sannolikt att säljaren måste ha insett att du avsåg att sälja din egen bil, och att dennes avtalsbrott (att inte sälja den nya bilen till dig) således skulle medverka till att du som nu skulle bli helt utan bil.

Även om du inte kan visa på väsentlig betydelse och säljarens insikt om detta, finns det dock goda möjligheter för dig att kunna häva köpet ändå. Eftersom säljaren även har sålt bilen till TM, är det sannolikt att säljaren kommer att gå med på att häva ert köpeavtal ändå. Säljaren kan då istället låta TM köpa bilen. Min rekommendation till dig i detta läge är därför att kontakta säljaren och hör om möjligheterna till hävning.

-Om du slöt köpeavtal först och TM har gjort ett godtrosförvärv

Om TM har gjort ett godtrosförvärv, föreligger ett sk rättsligt fel för det avtal om bilköp du har ingått med säljaren (KöpL 41§ 1st). Ett rättsligt fel föreligger bl a då en tredje man har äganderätt till den vara man har avtalat om att köpa, och i ditt fall har ju TM godtrosförvärvat den bilen som du enligt ditt köpeavtal skulle ha fått köpa.

Eftersom det rättsliga felet (godtrosförvärvet) gör så att du inte kommer att kunna köpa bilen av säljaren, har du i detta läge rätt att häva köpet samt kräva skadestånd för de kostnader du ådragit dig till följd av att du inte kommer att gå genomföra bilaffären (KöpL 41§ 2st). Även i denna situation har du lagligt stöd för att kunna kräva skadestånd enligt SkadestL 2:2 pga säljarens olovliga förfogande av bilen.

Som nämnt ovan, har du trots TM:s godtrosförvärv möjlighet att erhålla bilen genom att betala lösen till TM. Skulle du vilja göra detta, kan du som redan konstaterat även här kräva skadestånd av säljaren. Skadeståndet kommer här att omfatta eventuell mellanskillnad (om lösensumman uppgår till ett högre belopp än det överenskomna priset för bilen) samt andra omkostnader du har haft för besväret att lösa ut bilen från TM (KöpL 41§ 2st, SkadestL 2:2).

-Om du slöt köpeavtal sist

Om du slöt köpeavtalet med säljaren efter TM, kommer som nämnt inte att kunna göra anspråk på bilen. Du får därför kräva skadestånd av säljaren för detta enligt HB 1:5. I likhet med ovannämnda situation, har du även här möjlighet att erhålla skadestånd enligt SkadestL 2:2 för de kostnader som säljarens olovliga förfogande har orsakat dig.

Rekommendationer

För att sammanfatta allt som har sagts kan sägas att oavsett vilken av de presenterade situationerna som är aktuell i ditt fall, har du rätt till skadestånd av säljaren pga dennes agerande.

Min rekommendation till dig är därför att kontakta säljaren och gör anspråk på skadestånd. Presentera de här redovisade rättsliga grunderna för ditt anspråk och försökt nå en överenskommelse som ni båda kan känna er nöjda med. För att veta vilka av de redovisade rättsliga grunderna som är aktuellt i ditt fall, bör du höra med säljaren om vem av dig och TM som säljaren ingick ett köpeavtal med först.

Skulle säljaren vägra att ge dig ersättning, har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande gentemot säljaren. Du kan läsa mer om vad betalningsföreläggande innebär HÄR.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1247)
2020-10-31 Fel som köpare orsakat i efterhand?
2020-10-31 Risken för varan vid transport
2020-10-30 hur kan vi få tillbaka pengar från någon som lurat oss?
2020-10-29 Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85649)