FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/12/2013

Dubbelbestraffning med indraget körkort och dom för rattfylleri?

Har uppmärksammat att man enligt europakonventionen inte kan beläggas dubbel bestraffning så som i mitt fall gäller detta då en rattfylla för ett antal år sedan som jag fick mitt körkort återkallat för och utöver detta blev dömd till fängelse, men det jag läst är att europakonventionen anser ju att ett återkallande av körkort är en så pass stor negativ påföljd i tillvaron för den drabbade att detta enskilt är att anse som en straffpåföljd. Där av anser ju jag själv att jag blivit dubbelt belagd med påföljd, återkallande av körkort, dom om frihetsberövande och sen då böter på detta till BOF. Finns det någon möjlighet att bestrida detta eller på något sätt ansöka om stämning alternativt förlikning pga förlorad inkomst etc Och hur går man i så fall till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Dubbelbestraffning är mycket riktigt otillåtet enligt artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. Det har länge diskuterats om Sveriges olika förfaranden där en person kan bli dömd för skattebrott och sedan bli pålagd skattetillägg för samma gärning är tillåtet enligt Europakonventionen. 

Högsta domstolen kom i somras fram till att detta förfarande var otillåten dubbelbestraffning och avvisade åtalet mot en man som blivit pålagt skattetillägg och sedan åtalad för skattebrott avseende samma gärning (B-4946-12). 

Efter detta beslut i högsta domstolen har tingsrätten i Helsingborg avvisat två åtal om grovt rattfylleri i fall där de åtalade först fått sitt körkort indraget. Tingsrätten har i detta fall tolkat högsta domstolens beslut från i somras som att dubbla förfaranden med indraget körkort och åtal för grovt rattfylleri strider mot förbudet mot dubbelbestraffning. 

Om förfarandet med indraget körkort i Sverige är ett sådant straff som åsyftas i Europakonventionens mening återstår att se. Dock har Regeringsrätten i RÅ 2000 ref 65 ansett att indraget körkort på grund av brott är ett sådant straff som avses i Europakonventionens mening. Att regeringsrätten i detta fall trots detta godtog återkallelse av körkort efter dom om grovt rattfylleri var att man ansåg att förfarandet upprätthöll de rättssäkerhetsaspekter som kunde krävas då det var förutsebart för en person som körde rattfull att rattfyllan skulle resultera i både straff och indraget körkort. Praxis från senare år kan dock ha gjort att läget är ett annat idag. 

Troligtvis kommer besluten i tingsrätten att överklagas hela vägen till högsta domstolen, och att invänta deras avgörande vore klokast. Om även högsta domstolen väljer att avvisa åtalen för grovt rattfylleri på grund av indraget körkort kan möjligheten finnas att ansöka om resning enligt Rättegångsbalken 58 kap 2 § https://lagen.nu/1942:740#K58P2S1. 

För att beviljas resning krävs vanligtvis att man kan visa någon ny omständighet som om den hade presenterats vid rättegången hade lett till ett frikännande eller ett mildare straff. Ny praxis från Högsta domstolen brukar inte anses vara en sådan omständighet. Högsta domstolen har trots detta beviljat resning i fråga om dubbelbestraffning vid skattetillägg och skattebrott, eftersom man ansåg att det krävdes för ett gottgörande vid avsteg från förbudet mot dubbelbestraffning enligt Europakonventionen (NJA 2013 s. 746). 

Vänligen


Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo