Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA

FRÅGA
Hejsan,Köpte en lägenhet i USA för 10 år sedan då jag var utskriven ur Sverige och arbetade i Fjärran Östern.Är nu inskriven i Sverige igen och har hittat en köpare till min lägenhet.Den tänkta amerikanska köparen ska hyra ut lägenheten. Enligt lag måste jag då deponera 15% av försäljnings summan tills skatten är framräknad ev. överskott betalas tillbaka till mig.Om skatten på vinsten blir 15% i USA ska jag få betala resterande 7% skatt i Sverige också om den S skatten är 22%. ??Ska jag bara sälja o inte meddela Skatteverket eller vad göra. I USA gör jag allt enligt lagenM V H Bo
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är skatterättslig.

Vid försäljning av fastighet skall kapitalvinsten tas upp till beskattning. De är avgörande huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.

Inkomstskattelagen 3 kap 3§ stadgar att

Följande personer är obegränsat skattskyldiga:

1. Den som är bosatt i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här

Stadigvarande vistas i Sverige räknas du om du varit i Sverige längre än 6 månader som huvudregel och (3) verkar mest applicerbar på din situation eftersom du i frågan skriver att du "är inskriven i Sverige igen" till Sverige. För att då avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige och således ska skatta här får du använda 7§. Ifall du uppfyller flera av dessa rekvisit är chansen stor att du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:
- om han är svensk medborgare,
- hur länge han var bosatt här,
- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
- om han har sin familj här,
- om han bedriver näringsverksamhet här,
- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
- om han har en fastighet här, och
- liknande förhållanden.

Ifall du är obegränsat så gäller 8§.

8§ Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Är du att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du att bli skattskyldig även här för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i USA. Är du istället begränsat skattskyldig i Sverige kommer du endast att behöva skatta på vinsten i USA. Det finns för lite information i frågan för att jag ska svara på huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige och huruvida ett eventuellt skatteavtal mellan USA och Sverige kan underlätta din skattesituation.

Sverige har dock ett s.k. dubbelbeskattningsavtal med USA som är till för att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå när båda länderna ifråga anser sig ha rätt att beskatta en och samma inkomst. I avtalets artikel 13 punkt 1 framgår att vinsten vid försäljning av fast egendom främst skall beskattas i det land där fastigheten är belägen, det vill säga USA i detta fall. Dubbelbeskattningen undanröjs därför genom att du får avräkna den skatt du betalat i USA på den skatt du skulle betalat i Sverige för inkomsten ifråga (artikel 23 i avtalet). Då Sverige har en högre skattesats än USA på inkomsten ifråga kommer du alltså fortfarande få betala den överskjutande skatten i Sverige som jag har tolkat det.

Rekommendation

För att vara säker på att allt går rätt till bör du ta kontakt med beskattningsmyndigheten i den aktuella delstaten i USA och se till att dubbelbeskattningen undanröjs. Du kan även ringa skatteverket i Sverige och få rådgivning gratis. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade mot internationell skatterätt.

Vänligen,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?