Dubbelbeskattningsavtal med USA

FRÅGA
Hej!Jag arbetade under 2015 på ett amerikanskt företag. Under första halvåret var jag dessutom bosatt i USA, men flyttade till Sverige vid månadsskiftet juni/juli.Under hela 2015 betalade jag skatt i USA. Därmed begärde jag avräkning för den skatt som faktiskt och bevisligen betalats i USA i min deklaration (drygt 8000 USD för perioden juli till december). Arbetet utfördes på elektronisk väg från min bostad i Sverige, med undantag för två veckor då jag var på tjänsteresa i USA (konferens samt kundbesök).Skatteverket har nu svarat med ett övervägande som säger att jag endast ska få avräkna skatt motsvarande de två veckor då jag fysiskt var i USA, till ett belopp på drygt 3000 SEK. Detta övervägande skulle innebära att jag dubbelbeskattas och jag får kvarskatt i Sverige motsvarande nästan 8000 USD.Eftersom dubbelbeskattningsavtalet har syftet att dubbelbeskattning ska undanröjas genom att en individ medges avräkning för utländsk skatt i det land där individen är bosatt, är jag mycket tveksam till detta beslut. Är detta en korrekt tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sverige har träffast dubbelbeskattningsavtal med ett flertal stater och det stämmer bra att syftet med avtalet är främst att undanröja dubbelbeskattningssituationer. Trotts det goda syftet är systematiken för tillämpning av dubbelbeskattningsavtal något komplicerat men kan sammanfattas som följande. Först undersöks båda länders interna rättsregler för att se om skattskyldighet föreligger i respektive land. Om det föreligger skattskyldighet enligt båda länders interna rätt undersöks sedan dubbelbeskattningsavtalet för att se om det finns någon begränsning i någondera lands beskattningsrätt. Upptäcks en sådan begränsning skall det aktuella landet avstå från beskattning genom att antigen undanta den aktuella inkomsten eller genom att räkna av den.

Eftersom jag inte känner till USA:s interna skatterätt kommer jag bara att beröra hur det ser ut för Sveriges del.

Intern svensk rätt:

Den första bedömningen som görs är huruvida personen är begränsat eller obegränsat skattskyldig enligt reglerna i inkomstskattelagen (IL). Bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige är avgörande kriterier för obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL. I ditt fall är du obegränsat skattskyldig p.g.a. bosättning och detta gäller fr.o.m. tidpunkten du flyttade hit. Innebörden av obegränsat skattskyldighet är skatteplikt för dina globala inkomster, 3 kap. 8 § IL.

Dubbelbeskattningsavtal:

Då jag har konstaterat att det föreligger skattskyldighet går bedömningen över till dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser. Art. 15 i avtalet blir aktuellt i ditt fall eftersom den handlar om anställningsinkomster. Huvudregeln i art. 15.1 är att beskattning skall endast ske i arbetstagarens hemviststat. Däremot om arbetet utförs i källstaten d.v.s. arbetets stat får källstaten också beskatta inkomsten. Eftersom din hemviststat är Sverige och arbetet har faktiskt utförts också i Sverige (förutom under tjänsteresan) består huvudregeln - endast Sverige får beskatta. Med andra ord skall USA ha avstått från sin beskattningsrätt vad gäller inkomsten för arbetet utfört i Sverige.

Bedömningen för inkomsten under din tjänsteresa blir annorlunda då arbetet utfördes i källstaten. Såsom redovisat ovan gäller det i normala fall att källstaten får också beskatta den inkomsten som är hänförliga till den staten. Det finns dock ett undantag till detta. Om tre förutsättningar är uppfyllda får endast hemviststaten beskatta enligt art. 15.2, detta kallas för 183-dagarsregeln. Det krävs då att arbetstagaren inte befinner sig i källstaten under en tidsperiod som överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Dessutom skall lönen betalas ut av en arbetsgivare som inte har hemvist i källstaten. Ett ytterligare krav är att den utbetalda lönen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i källstaten. Från vad jag kan se är denna undantagsregel inte tillämplig i ditt fall eftersom minst ett krav inte uppfylls (din arbetsgivare har hemvist i källstaten USA). Följaktligen har både stater beskattningsrätt för inkomsten hänförliga till tjänsteresan. Eftersom det sker en dubbelbeskattning på denna inkomst skall problemet lösas med hjälp av avräkningsmetoden, art. 23.

Således är det min uppfattning att Skatteverket har gjort en korrekt tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet. Det är USA som borde har avstått från beskattning av inkomsten för arbetet utfört i Sverige. Med detta sagt är jag inte säkert på hur de interna reglerna i USA ser ut och därför föreslår jag att du tar kontakt med IRS för vidare vägledning.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?