Dråp och mord - vad är skillnaden och vad blir straffet?

FRÅGA
Om det blir bråk mellan två personer och en av dem hugger personen med kniv, personen avlider. Vad blir det för straff? dråp eller mord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som krävs för att det ska vara mord eller dråp

Mord döms den som berövar annan livet (3 kap. 1 § brottsbalken). Dråp döms också den som berövar annan livet, men vid dråp finns det omständigheter som gör att gärningen bedöms som mindre grov (3 kap. 2 § brottsbalken). För att kunna döma till något av brotten krävs det att gärningsmannen haft uppsåt till brottet. Med det menas att hen vid gärningen (det vill säga huggandet av kniven) antingen ska ha haft som mål att beröva den andre personen livet, visste om att hen skulle beröva den andre livet eller i vart fall att personen misstänkte att den andre kunde berövas livet och dessutom förhöll sig likgiltig inför detta. Exempel på när uppsåt inte föreligger till mord skulle kunna vara att gärningsmannen hade i syfte att enbart hugga i luften för att skrämma den andre personen, men slinter och råkar hugga den andre.

Skillnaden mellan dråp och mord

För att det ska röra sig om dråp har högsta domstolen sagt att det krävs att omständigheterna vid en samlad bedömning framstår som klart förmildrande (se NJA 2013 s. 376 punkterna 24 och 28 i högsta domstolens dom). Vid bedömningen utgår man alltså från att det rör sig om mord, för att sedan se om det finns tillräckligt förmildrande omständigheter som talar för dråp istället.

Exempel på relevanta omständigheter är enligt högsta domstolen i ett annat fall: "att gärningsmannen har handlat i stark affekt till följd av en provokation från offrets sida eller att det har varit fråga om ett snabbt händelseförlopp … Gärningsmannens psykiska särdrag eller att han eller hon har varit starkt pressad kan också vara att beakta. Även det förhållandet att gärningen har begåtts i en nödvärnsliknande situation kan vara att väga in." (se NJA 2016 s. 809 punkten 9 i högsta domstolens dom). Sammanfattningsvis innebär detta att den situationen som du beskriver skulle kunna rubriceras som dråp eller mord beroende på hur omständigheterna var vid bråket.

Vad blir straffet?

Straffet, eller påföljden, varierar också väldigt mycket utifrån de enskilda, specifika förhållandena kring brottet. Skulle det röra sig om mord kan straffet variera från tio till livstid, och för dråp finns ett spann på sex år till tio år. Högsta domstolen har i ett fall uttalat vilka tidsgränser som bör gälla som utgångspunkter, nämligen: "Vid bestämmande av påföljden för mord ska utgångspunkten numera vara fängelse i fjorton år. Straffet ska normalt bestämmas till fängelse i tolv år då omständigheterna sammantagna i någon mån talar för ett lägre straff och till fängelse i tio år när det kan sägas att omständigheterna är förmildrande. För att straffet ska bestämmas till fängelse i sexton år bör det krävas att det kan konstateras att omständigheterna sammantagna tydligt talar för ett högre straff. Fängelse i arton år bör tillämpas endast i de fall då omständigheterna är mycket försvårande, samtidigt som de inte är av sådant slag att livstids fängelse bör dömas ut." (se NJA 2013 s. 376 punkten 30 i högsta domstolens dom).

Slutsats

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att det varierar väldigt mycket beroende på omständigheterna – både vad för brott det skulle rubriceras som och hur långt straffet skulle bli. Är du intresserad av såna här frågor kan jag varmt rekommendera att läsa högsta domstolens bedömningar i de rättsfall jag hänvisat och länkat till för att se hur en bedömning för ett fall kan göras i praktiken.

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (313)
2019-08-17 Vad gäller vid misshandel?
2019-08-07 Fosters straffrättsliga rätt.
2019-08-06 Är att nypa någon i näsan misshandel?
2019-07-31 Hamnar jag i registret om anmälan läggs ner?

Alla besvarade frågor (72196)