FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/06/2019

Dolt fel vid köp av en begagnad bil

Köpt begagnad bil på Blocket av privatperson. Dolda fel, inget kvitto.

Bilen (12 år) värderas till 46 tkr och såldes för 38 tkr. Rimligt pris vid snabb affär pga yttliga skador som säljare påvisat.

Dagen efter den körts hem lyser varningslampan: slut på bromsvätska. Bilen läcker!

Säljaren valde tid för visning. Det regnade (enda regniga timmen, den veckan) och bilen hade körts fram. Därför borde läckag vara ett dolt fel.

Reperationskostnad: 11tkr.

Säljare hävdar "begagnat och befintligt skick".

Kanske inte är så stor summa pengar att bråka om i tingsrätt men skulle villja ställa honom inför rätta.

Allt jag har är SMS-historik och foton som bekräftar datum. Hur är mina chanser?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör köp av en bil från en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att så har gjorts så utgår jag ifrån att köplagen är vad som gäller mellan dig och säljaren (3 § köplagen).

Är bilen felaktig?

Först och främst skulle du kunna anföra att bilen inte kan användas till det ändamål som bilar i allmänhet används till, och således är felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Dessutom skulle du kunna hävda att den avviker från vad du "med fog kunnat förutsätta" (17 § tredje stycket köplagen). Visserligen talar det faktum att bilen såldes för under marknadsvärdet och dess ålder för lägre förväntningar från din sida. Dock skriver du även att bilen hade några ytliga skador, vilket gör att priset bör kunna anses som rimligt för den. Dessutom, trots det lägre priset och åldern, bör du nog ha kunnat förutsätta att bilen skulle kunna köras.

För att bilen överhuvudtaget ska anses vara såld i "befintligt skick" krävs det att säljaren framförde detta innan köpet och inte nu i efterhand. Trots att bilen är såld med friskrivningsklausulen "befintligt skick" så är den ändå att anse som felaktig om säljaren har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande varan som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räknat med att bli upplyst om, under förutsättning att detta inverkade på köpet (19 § första stycket 2 punkten köplagen). Om det är ett fel som köparen borde ha känt till kan du alltså bryta igenom friskrivningen, eftersom jag antar att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om felet och det vidare är något som du kunde ha räknat med att bli upplyst om. Dessutom kan du då anföra att bilen är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta, och även på så vis bryta igenom friskrivningen (19 § andra stycket 3 punkten köplagen). Det kan dock även här kan det ligga dig till last att du köpte bilen för ett lägre pris än marknadsvärdet, men å andra sidan verkar felet på din bil vara av sådan karaktär att en generell friskrivning inte bör hindra dig från att åberopa felet.

Undersökning och reklamation

Det framgår inte om du undersökte bilen innan köpet, men om så var fallet får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Vad man som köpare borde ha upptäckt beror dels på felets art, dels på köparens kunskap. Är det ett "inre fel" som i ditt fall borde du inte ha upptäckt felet vid en okulär besiktning, och en expert på bilar förväntas upptäcka mer än en lekman.

För att få åberopa felet så måste det även ha funnits vid tiden för riskövergången, det vill säga när du hämtade bilen, men säljaren svarar även för fel som fanns då men som visar sig först senare (21 § första stycket och 13 § köplagen). I ditt fall bör det inte föreligga några tvivel på att felet fanns där redan innan köpet.

Vidare måste du, för att få åberopa felet, reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (32 § köplagen). Detta hänger ihop med att man efter avlämnandet ska undersöka den köpta varan i enlighet med "god affärssed" (31 § köplagen). Av din fråga tolkar jag det som att du reklamerar till säljaren relativt omgående och du håller dig således inom skälig tid.

Vilka felpåföljder kan bli aktuella?

Eftersom bilen är felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Du har först och främst rätt att kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren ombesörjer reparationen (34 § första stycket köplagen). Av naturliga skäl (eftersom det är en begagnad bil och säljaren förmodligen inte har flertalet likadana) så har du inte rätt att kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen). Skulle inte säljaren fullgöra sin skyldighet att avhjälpa felet så har du istället rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att du själv ska kunna avhjälpa felet (34 § tredje stycket köplagen). Säljaren har även rätt att, även om du inte kräver det, avhjälpa felet på egen bekostnad (36 § köplagen).

Kommer inte avhjälpande i fråga, eller sker det inte inom rimlig tid efter reklamationen så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas till skillnaden mellan det nedsatta värdet och det avtalsenliga priset som du betalade (38 § köplagen). För att få häva köpet krävs det att du felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Att bilen är så pass felaktig är ett väsentligt fel för dig, och det borde även säljaren ha insett eftersom du nu inte kan använda bilen till det tilltänkta syftet. I förarbetena till köplagen formuleras kravet på väsentlighet som att köparen ska ha gått miste om det huvudsakliga intresse som han/hon hade anledning att förvänta sig avtalet. I ditt fall bör detta vara uppfyllt.

För att få häva köpet krävs det även att du meddelar säljaren ett specifikt krav på just hävning inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, eller efter att du märker att säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet (39 § andra stycket köplagen). Om du häver köpet så har du även rätt till skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du har lidit på grund av att bilen var felaktig (40 § första stycket köplagen). Det kan till exempel handla om verkstadskostnader eller kostnader för en hyrbil.

Sammanfattning

Jag anser dina möjligheter för att argumentera för att det är ett dolt fel som goda, oavsett om bilen är såld i "befintligt skick" eller inte. Detta gör att du har rätt att i första hand kräva avhjälpande, och om inte det sker inom skälig tid så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Det kan vara bra att tänka på att, precis som du skriver, tvister i domstol kan leda till stora processkostnader. Rätten försöker även till största del få parterna att förlikas, det vill säga träffa en överenskommelse. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av det jag skrivit ovan vänder dig till säljaren med dina krav och försöker träffa en överenskommelse på frivillig basis innan du i sådant fall väljer att ta det vidare. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”