Dolt fel på bil (köplagen)

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej, har sålt en begagnad bil och efter en vecka hör köparen av sig. De hade kört in bilen i en tvättomat och då kom det in vatten i överkant på framrutan och det rann nedför backspegeln och ner på växelspaken.Det här är ingen försäkringsfråga och nu vill de att jag betalar byte av ruta med hänvisning till att det var ett dolt fel.Jag håller med om att det är ett dolt fel som köparen inte kunde upptäcka, jag visste inte heller om det här.Jag tvättar aldrig mina bilar i tvättomater.1. Om det var en tvättomat med borstar kan det ha varit borstarna som orsakade detta. Kan jag då hänvisa köparen till bensinstationen där bilen tvättades?2. Kan jag begära att få ta tillbaka bilen, alltså att jag häver köpet/affären?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagen (KöpL) är tillämplig lag när det gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner (1 § KöpL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad du har för rättigheter enligt lagen. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet finns en kort sammanfattning av svaret på din fråga.

Fel i vara

En vara som har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

- varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

- säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

- varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket KöpL).

19 § redogör för vilka omständigheter som en vara som sålts i "befintligt skick" kan anses felaktig. Generellt kan man säga att paragrafen menar att bilen ska anses som felaktig om du vid köpet hade undanhållit information som kan antas ha inverkat på köpet. Av din fråga framgår det att du inte heller visste om felet. 21 § säger dock att du, som säljare, ska ändå svara för felet om felet har funnits när bilen lämnades över till köparen men felet visar sig senare. Du kan alltså bli skyldig att avhjälpa felet om du inte kan bevisa att felet inte fanns när bilen lämnades över till köparen.


Undersökningsskyldighet

Det är viktigt att poängtera att felet ska vara av sådan art att det inte kan upptäckas vid en normal undersökning av bilen för att det ska kunna anses som ett dolt fel.

Köparen har en skyldighet att undersöka varan endast om säljaren uppmanar denne att göra det. Har köparen underlåtit att undersöka varan trots uppmaning får denne inte åberopa att varan är felaktig. Köparen får inte heller åberopa att felet är felaktigt om felet går att upptäckas vid en normal undersökning (20 § KöpL).


Påföljder vid fel

Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).


Säljarens rätt till hävning

Säljaren har endast rätt att häva köpet om köparen har begått ett avtalsbrott. Det kan vara att köparen inte betalar i rätt tid, inte medverkar till köpet eller inte uppfyller sin skyldighet att hämta eller ta emot varan (51 § KöpL).


Sammanfattning

Ett fel som funnits redan när varan överlämnats till köparen ska säljaren svara för även om felet visar sig först efter överlämnandet. I detta fall behöver säljaren inte svara för det om denne kan visa att felet inte fanns när varan överlämnats och är av sådan art att köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Ett dolt fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en normal undersökning av bilen.

Du kan självklart hänvisa köparen till bensinstationen där bilen tvättades, men det är köparen som själv bestämmer vem denne vill vända sig till. Vad gäller hävning har säljaren endast rätt att häva köpet om köparen har begått ett avtalsbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!

Önskar,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91320)