Dold samäganderätt till ett fordon mellan exsambor

2019-09-14 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min sambo har köpte en husbil. Den står i hans namn men vi har betalat lika mycket för den. Nu ska vi separera och jag har varit så dum att vi har inte skrivit några papper på detta. Nu ska han sälja den och jag är rädd att han lurar mig?Har jag rätt att kräva att vara med vid försäljning? Om ja, om han säljer den utan mig vad/var kan jag vända mig då? Vad ska jag göra?Har hört något om sambolagen?Tacksam för snabbt svar han har någon som ska titta på denna i helgen och jag får inte vara där.MvH...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den situation du beskriver i din fråga rör det sig sannolikt om att du har så kallad dold samäganderätt till husbilen. Den här typen av konflikter saknar reglering i lag. Istället får vi vända oss praxis som finns på området, och dra slutsatser från tidigare rättsfall. Tyvärr kan jag inte ge dig ett säkert svar på om du faktiskt har dold samäganderätt. Det rör sig om en bedömning från fall till fall, och är beroende av en subjektiv sida, nämligen parternas uppfattning och vad som hände vid köptillfället. Lite längre ner i svaret kan du läsa om dold samäganderätt, vad det innebär och vilka kriterier som krävs för att du ska klassas som ägare till husbilen.

Svaret innehåller information om sambolagen, som du tyvärr inte kan använda dig av för att få rätt till husbilen. Jag kommer även att hänvisa till andra bestämmelser som är relevanta. Mitt råd till dig är att kontakta med din exsambo och dels hävda din rätt som dold samägare till husbilen. Dels kan du upplysa honom om den reglering som finns på området. Det förutsätter naturligtvis att du faktiskt har ett anspråk på samäganderätt.

Sambolagens regler är inte tillämpliga i din situation

Inom såväl samboförhållanden som äktenskap gäller att den som köpt egendom, eller förvärvat på annat sätt ska anses vara ägare till densamma. För sambor räknas viss egendom som så kallad samboegendom (sambolagen 3 §). Då ett samboförhållande upphör kan en eller båda samborna påkalla bodelning för att dela upp samboegendomen, som utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (sambolagen 4-6 §§). Annan egendom, såsom fritidsartiklar som endast används av den ena sambon, samt sådant som inte omfattas av den gemensamma bostaden och bohaget hålls utanför en bodelning (sambolagen 7 §). Fordon, husbilar, husvagnar och liknande hamnar utanför sambolagens område. Det finns alltså inte någon möjlighet för dig att få del i husbilen genom en bodelning enligt sambolagen.

Lagen om samäganderätt

Givetvis kan sambor äga saker tillsammans, oavsett om egendomen utgör samboegendom eller ej. När två eller flera personer betalar något tillsammans blir ni samägare till egendomen.

Lagen som reglerar rättsförhållandet mellan två personer som äger något gemensamt kallas för Lagen om samäganderätt. Lagen stadgar att ägarna ska ha lika rätt i egendomen om inte något annat framkommer samt att samtliga ägare måste samtycka till de åtgärder som vidtas med godset (1 och 2 §§). En viktig bestämmelse i lagen är att en av samägarna kan framtvinga en försäljning genom offentlig auktion (6 §).

Bestämmelserna i lagen om samäganderätt kan alltså bli tillämpliga då gemensamma ägare till egendom inte är överens om hur godset ska förvaltas eller exempelvis en försäljning ska ske. Som ovan nämnt har ägare lika lott i egendomen om inte något annat kan visas.

Är parterna överens om att de är samägare, och detta enkelt kan visas genom avtal eller liknande kan lagen om samäganderätt användas. I ditt fall är det lite klurigare om ni inte är överens om ägandeskapet över husbilen, och det inte finns något skriftligt avtal som visar din rätt till husbilen.

Dold samäganderätt

I vissa fall anses så kallad dold samäganderätt uppkomma, eller i vart fall ett anspråk på dold samäganderätt. Det rör sig om det anspråk på äganderätt till husbilen som du kan göra gällande mot din exsambo. Observera dock att en dold samägare inte i praktiken har någon rätt till egendomen förrän äganderätten blir erkänd.

Här talar man om en öppen ägare, vilken är den som utåt sett ses som ägare samt att det finns en dold ägare som bidragit till köpet, men som utåt sett inte framstår som ägare. Principen om dold samäganderätt är till för att skydda den som inte står som öppen ägare till egendomen. Det är vanligt i synnerhet i parförhållanden där sambor eller makar har gemensam ekonomi, men kan i praktiken vara svårt att påvisa eftersom det inte finns någon lag som reglerar dold samäganderätt.

Domstolen har fastställt kriterier i praxis som kan användas för att avgöra om dold samäganderätt föreligger:

1. Egendomen köptes med avsikt att parterna ska använda den gemensamt.

2. Den dolda ägaren måste på något sätt ha lagt ett ekonomiskt bidrag vid köpet.

3. Det var vid köpet förutsatt att ägandet skulle vara gemensamt, och att det ekonomiska tillskott som tillfördes inte rörde sig om en gåva eller ett lån till den andra parten.

4. Den som köpte egendomen måste ha insett att avsikten med den ekonomiska tillskottet var att den andra parten skulle bli delägare.

Viktigt att notera är att ovanstående punkter gäller vid köptillfället, och att samäganderätt inte ska anses föreligga om du vid senare tillfälle har skjutit till pengar för köpet.

Dold äganderätt kan omvandlas till öppen äganderätt

En dold ägare kan omvandlas till en öppen ägare. Antingen genom att parterna upprättar ett avtal om överlåtelse där parten erkänns som öppen delägare, eller genom att domstol fastställer äganderätten i en dom.

Sambon har i nuläget rätt att sälja husbilen

Det blir upp till dig att bevisa att du bidragit vid köpet, samt att avsikten vid köpet var att ni gemensamt skulle använda husbilen. Din exsambo får i sådant fall visa på motsatsen. Du har ingen rätt i husbilen förrän din dolda äganderätt kan sägas ha omvandlats till en öppen äganderätt. Exsambon har alltså som öppen ägare i nuläget rätt att sälja husbilen utan ditt samtycke.

Exsambon är skyldig att erkänna dig som ägare om du har dold samäganderätt

Kan du bevisa att du har (dold) samäganderätt i husbilen är exsambon skyldig att överföra den andel som tillhör dig genom att ni tecknar ett överlåtelseavtal. Givetvis är det möjligt att exsambon vägrar detta och tvist uppstår. Då återstår möjligheten för dig att vända dig till domstolen för att få tvisten löst och äganderätten till husbilen fastställd.

Konsekvenser av att du erkänns som ägare

Föjande gäller om du blir erkänd som samägare

Skulle ni anses ha samäganderätt ska ni dela lika på vad husbilen kan inbringa vid en försäljning - förutsatt att ni kommer överens om att sälja. Samägandet innebär också att din exsambo inte får förfoga som han vill över husbilen, då ditt samtycke krävs. Är ni inte överens får exsambon inte sälja husbilen i sin helhet, men skulle trots allt ha behörighet att sälja sin egen andel.

Ifall exsambon struntar i vad du tycker om försäljningen och trots allt genomför den, innebär det att han sannolikt gör sig skyldig till en brottslig gärning, vilket kan berättiga dig till skadestånd för den ekonomiska skadan du får (Skadeståndslagen 2 kap. 2 §). Köpet kan i vissa fall gå åter genom att det förklaras ogiltigt.

Köparen till husbilen kan vilja häva köpet och kräva skadestånd av din exsambo, eftersom halva husbilen då faktiskt ägs av dig. Det kallas i lagen för ett rättsligt fel, när det köpta godset är belastat med äganderätt (Köplagen 41 §).

Hur du kan gå vidare

Du kan upplysa exsambon om hur regleringen ser ut

Mitt råd är att du samtalar med din exsambo och upplyser honom om de bestämmelser som finns. I bästa fall leder det till att exsambon erkänner dig som delägare, och att ni skriver ett avtal om detta. Sannolikt vill inte din exsambo riskera skadestånd och en domstolsprocess. Därefter kan ni gemensamt sälja husbilen och dela på köpeskillingen som erläggs. Tänk på att din exsambo är behörig att sälja husbilen eftersom han står som öppen ägare.

Vägrar exsambon har du möjlighet att väcka talan i domstol

Ett sätt att gå vidare är att väcka talan i domstol där du yrkar på att husbilen innehas av er båda med samäganderätt. Det kallas för fastställelsetalan, eftersom domstolen då fastställer ett rättsförhållande då detta är osäkert, exempelvis då parterna är oense om vem som äger eller har bäst rätt till viss egendom (Rättegångsbalken 13 kap. 2 §). Vid ett sådant förfarande kan domstolen förordna om kvarstad, varav egendomen tas i hand tills dess att rättsförhållandet är fastställt, men det ska påpekas att detta endast sker i undantagsfall (Rättegångsbalken 15 kap. 2 §).

En process i domstol kan innebära stora konsekvenser

Att gå igenom en domstolsprocess är oftast både dyrt och krävande på andra sätt. Jag råder dig definitivt att ta kontakt med ett juridiskt ombud om du vill ta saken till domstol. Domstolens bedömning av konflikten kan givetvis resultera i att du inte anses vara ägare, och därmed riskera att få betala din motparts rättegångskostnader.

Skulle du behöva mer kvalificerad juridisk hjälp kan våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå hjälpa dig. Följ länken för att boka tid.

Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig vidare och har givit dig underlag för att göra en egen bedömning av situationen. Jag vill avsluta med att göra dig uppmärksam på att du har rätt att begära en bodelning med anledning av separationen, för att dela upp er gemensamma samboegendom.

Lycka till!

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (492)
2019-12-08 Föreligger det samäganderätt till hund?
2019-11-30 Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?
2019-11-30 Samäganderätt - rätt att sälja
2019-11-08 Samägd segelbåt har sålts, har alla delägarna rätt till pengar?

Alla besvarade frågor (75516)