Diverse frågor rörande bl.a. förmånsrätt och ogiltighet i konkurs

Jag blev erbjuden delägarskap i ett företag. Vi var fyra delägare totalt. De tre andra drev även en reklambyrå ihop och det företaget jag blev erbjuden delägarskap i var en People-agentur. En dag förde de tre andra över 200.000 från vårt bolag till sin reklambyrå som ett tillfälligt lån. Men betalde aldrig tillbaka större delen av beloppet så jag kunde aldrig få ut mitt aktiekapital på 25.000. Två av delägarna slutade på reklambyrån och den tredje bestämde sig för att driva reklambyrån vidare. Vi skrev under ett köpeskillingsavtal på vad jag skulle ha för aktierna och vinst när People-agenturen skulle avvecklas. Kort därefter gick reklambyrån i konkurs. Enligt konkursförvaltaren kommer jag inte få ut pengar från vare sig people-agenturen eller reklambyrån trots att det kommer bli en utdelning för dem som har obetalda fakturor hos reklambyrån. Hur kommer det sig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mina svar från att varken reklambyrån eller people-agenturen är enskild näringsverksamhet utan någon form av bolag, t.ex. aktiebolag. Mitt svar här nedan är strukturerat på så vis att jag först undersöker varför du inte kan få ut något ur reklambyråns konkurs och därefter varför du inte skulle kunna få ut något från people-agenturen. Slutligen sammanfattar jag det sagda.

Reklambyråns konkurs

Det som händer i en konkurs är att företagets verksamhet avvecklas för att i första hand betala företagets skulder, se t.ex. 1 kap. 1 § och 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Vilka fordringar mot företaget som blir betalda bestäms huvudsakligen efter den ordning som framgår av förmånsrättslagen (1970:979). Fordringar med ”förmånsrätt” betalas före fordringar utan förmånsrätt.

Det framgår inte för mig vilken slags fordring du har mot reklambyrån, varför jag inte kan bedöma vart den faller i utdelningsordningen. Jag antar att den inte har någon förmånsrätt. Fordringar som inte har någon förmånsrätt är ”oprioriterade”, vilket innebär att de i princip hamnar sist i utdelningsordningen. Vanligtvis brukar sådana fordringar få ut ytterst lite ur en konkurs – om något. Vill du läsa mer om förmånsrätt finns ett tidigare svar på Lawline.

Lånet från people-agenturen till reklambyrån är inte säkrat, vilket innebär att det kommer att vara en oprioriterad fordring i reklambyråns konkurs. Ett undantag är dock om lånet var en otillåten ”värdeöverföring” enligt 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (förkortad ABL), för som jag förstår det är people-agenturen ett separat aktiebolag. En otillåten värdeöverföring är ogiltig och ska gå åter under förutsättningarna i 17 kap. 6 § ABL, vilket går förbi hela utdelningsordningen i konkursen eftersom beloppet då inte ens ska ingå i konkursen.

Lånet skulle kunna vara en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § första stycket fjärde punkten ABL om t.ex. people-agenturens lånefordring mot reklambyrån är värd mindre än det belopp som reklambyrån fick. Som jag förstår det innebar lånet att people-agenturen inte i sin bokföring täckte hela det ”bundna egna kapitalet”, vilket gör värdeöverföringen otillåten enligt 17 kap. 3 § första stycket ABL. Vad som är bundet eget kapital framgår av 3 kap. 10 a § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) – aktiekapitalet ingår.

För att lånet dock ska kunna gå åter måste du med all sannolikhet väcka talan i domstol. Vill du väcka talan – och behöver hjälp med det – rekommenderar jag att du bokar tid hos en erfaren jurist, vilket du kan göra HÄR. Det kan också vara bra att hålla i åtanke att det kan vara dyrt att processa i domstol.

People-agenturen

Som jag förstår det är people-agenturen ett separat aktiebolag som inte har gått i konkurs. Det framgår därför inte för mig vad reklambyråns konkursförvaltare avsåg. Vad jag kan notera är att om people-agenturen går i konkurs hamnar du som aktieägare efter alla fordringsägare. Du kommer då alltså bara att kunna få ut något om det finns tillgångar kvar efter att en eventuell konkurs har avslutats.

Det kan dock vara värt att notera att ett konkursbo kan ”återvinna” tidigare transaktioner, under vissa förutsättningar som återfinns i 4 kap. konkurslagen (1987:672). Det innebär i princip att transaktionerna går åter – som om de aldrig fanns.

Köpeskillingsavtalet är, som jag förstår det, bara skrivet mellan dig och den kvarvarande ägaren av reklambyrån – dvs, varken reklambyrån eller people-agenturen är parter i avtalet. Det är därför inte relevant för frågan om du kan rikta något krav mot people-agenturen. Avtalet kan bara leda till att du skulle kunna hävda att din motpart t.ex. ska betala skadestånd till dig om han eller hon har brutit mot ert avtal.

Sammanfattning

Du kommer nog inte att kunna få ut något ur reklambyråns konkurs eftersom din fordring i bästa fall bara är oprioriterad. Eventuellt kan du dock få lånet från people-agenturen att återgå. Vad gäller people-agenturen har jag svårt att förstå vad problemet är eftersom den inte har gått i konkurs. Eventuellt kan du dock i efterhand få problem med återvinning om people-agenturen t.ex. går i konkurs efter att du har fått ut pengar från den.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med förmånsrätt eller andra juridiska frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo