FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/05/2014

Diskrimineringsförbudet och undantagen

Hej!

Jag är lite förvirrad angående diskrimineringslagen kap. 2 1§ och 2§. Första meningen i 1§ är: En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren. Vad menas med det? I 2§ står det följande, förbudet i 1 § hindrar inte m.m. Jag förstår inte riktigt meningens betydelse och vad det är som inte hindrar?

Jag skulle vara jättetacksam för svar! //

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad som avses med diskriminering stadgas i 1 kap 4§ diskrimineringslagen (DiskL). Diskriminering innebär att en människa missgynnas (någon form av åtgärd som påverkar en person negativt) på grund av exempelvis sitt ursprung eller kön (diskrimineringsgrund). Det ska även finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden.

2 kap 1§ DiskL reglerar själva förbudet för en arbetsgivare att faktiskt diskriminera en viss personkrets, som exempelvis arbetstagare, arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. Huvudregeln är att arbetsgivare är förbjudna att diskriminera en viss personkrets. Ett exempel kan vara om en kvinnlig arbetssökande inte får en anställning på grund av att hon är kvinna, då har hon blivit diskriminerad.

2 kap 2§ DiskL innehåller fyra undantag då arbetsgivaren får diskriminera en viss personkrets. Ett av undantagen, som ska tolkas snävt, stadgas i 2 kap 2§ 1 punkten DiskL. Här kan det exempelvis vara berättigat att diskriminera en kvinnlig arbetssökande inför en teaterföreställning där det krävs att skådespelaren har ett visst kön. Detta kan anses vara ett berättigat syfte och kravet är både lämpligt och nödvändigt för att föreställningen ska bli äkta.

Ett annat undantag då diskriminering är tillåten är för att uppnå rättvisa mellan grupper (s.k. positiv särbehandling). Positiv särbehandling innebär att en arbetsgivare kan prioritera sökande av underrepresenterat kön trots att det finns andra sökande med likvärdiga meriter. Detta för att främja jämställdhet mellan könen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Bestämmelserna i diskrimineringslagen hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare