Diskriminering vid anställning på grund av etnisk tillhörighet

FRÅGA
Hej. Min vän sökte sommarjobb i en klädbutik i Stockholm. Han var på intervju och fick ett samtal någon vecka senare då dom frågade om han kunde jobba si och så tider. Han sade ja, och fick jobbbet. Då tillskrev dom muntligen han startdatumn, 16 timmars arbetsveckor under en 2 månaders period. De ber om både pass och personummer som han ger dom. De ringer upp igen och ber om passnummer då dom slarvat bort det och undrar om han verkligen är svensk medborgare (vilket han är) och om han har något arbetstillstånd. Han försäkrar dom och föreslår att han kan komma dit med sitt pass så dom får se för sig själva. De bestämmer ett datum som passar båda. 30 minuter senare blir han uppringd, han sitter och skriver sluttenta och har inte möjlighet att svara. Han ringer upp efter tentan och blir meddelad om att dom har försökt att nå han men han är för svårtillgänlig samt att hans telefonsvarare inte fungerar (vilket den gör). De meddelar nu att tjänsten gått till en annan då han inte varit tillgänglig ( och det handlar om en enda gång han inte kunde svara). Vad är det som gäller i en situation som denna? Hur ser man på denna typ av muntliga avtal samt denna form av diskriminering av en utrikesfödd svenskmedborgare?Tacksam för (om möjligt) snabbt svar.Vänliga HälsningarBemnet Mekuria
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan nämnas att besked om anställning hos en arbetsgivare är giltigt oavsett skriftlig eller muntlig avtalsform. Detta eftersom ett anställningsavtal är ett konsensualavtal vilket innebär att det blir giltigt mellan din vän och hans arbetsgivare redan vid ett muntligt besked om anställning. Fördel med om anställningsavtal skrivits på är att det är lättare att bevisa att ett anställningsavtal verkligen ingåtts.

Då ett giltigt anställningsavtal föreligger kan arbetsgivaren riskera att få betala skadestånd om denna olovligen avskedat/sagt upp din vän. Skadeståndet avser dels ekonomiskt bortfall, dels ersättning för den kränkning lagbrottet innebär. Du kan läsa mer om detta i LAS 38 § 1 st och 2 st. Möjlighet att ogiltigförklara avskedandet finns också så att din vän därmed får behålla sin anställning, se LAS 35 §.

Bevisbördan ligger på din vän att bevisa att denna fått en anställning vid en eventuell process mot sin arbetsgivare. Detta framkommer av AD 1999:5 som stadgar att bevisbördan ligger på den som påstår att ett anställningsförhållande föreligger.

Värt att nämna är att om din vän vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd av arbetsgivaren måste han underrätta honom eller henne om detta inom viss tid. Talan om detta måste också väckas inom viss tid. Mer om detta finner du angående uppsägningen/avskedandet i LAS 40 § och angående skadestånd i LAS 41 §.

Det jag råder din vän att göra är att vända sig till facket om han är medlem där idag eller kontakta en jurist om han vill gå vidare i ärendet.

Diskrimineringslagen förbjuder arbetsgivaren att särbehandla arbetssökande på grund av bland annat etnisk tillhörighet, se diskrimineringslagen 2 kap 1 §, 1 kap 4 §.För att diskriminering ska föreligga krävs att ett missgynnande skett och att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och den missgynnades etniska tillhörighet. Det krävs inte någon avsikt att diskriminera från arbetsgivarens sida utan det räcker med att denna varit vårdslös i sitt beteende. Det ankommer på arbetssökande att bevisa att arbetsgivaren behandlat honom mindre förmånligt än någon av icke samma etniska tillhörighet. Att arbetsgivaren försvarar sig med att din vän var svårtillgänglig tyder med bakgrund av vad du berättat mer på något denna säger för att slippa medge att det beror på din väns etniska tillhörighet, detta kan således vara att betrakta som diskriminering.

Det jag råder din vän att göra är att anmäla diskrimineringen till facket eller diskrimineringsombudsmannen. Ärendet kan sedan prövas av Arbetsdomstolen. Om arbetsdomstolen finner att en arbetssökande diskriminerats kan arbetsgivaren få betala ett allmänt skadestånd för den kränkning som den diskriminerade utsatts för. En arbetssökande som diskrimineras kan däremot aldrig få anställning med stöd av diskrimineringslagen.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (660)
2020-07-12 Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

Alla besvarade frågor (81835)