diskriminering på praktik

2021-05-27 i Övrigt
FRÅGA
HejUnder min vfu praktik hos en förskola, upplevde jag indirekt diskriminering. Jag talade om detta för studierektorn för VFU på institutionen vid universitetet där jag studerar, men de sa tydligt att de gör vad de kan för att uppehålla en diplomatisk förhållande, med andra ord så valde det att blunda för den utsatthet jag upplevde. Min handledare agerade oetiskt och riskerade min utbildning när hon talade med studierektorn om mitt "oengagerade" beteende. Samtidigt så hade det försvunnit under min praktik för en tids semester. Detta är vad många skulle tolka som oetiskt maktmissbruk. Jag känner mig kränkt, diskriminerad och utnyttjad. Kan jag anmäla detta, ifall jag, hur går jag till väga för att gå till botten med det här? Tack så mycket på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att du har blivit utsatt för diskriminering. Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskL).

Med indirekt diskriminering (1 kap. 4 § DiskL) avses enligt lagen "att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet".

En arbetsgivare får inte diskriminerar den som hos arbetsgivaren söker eller fullgör praktik (2 kap. 1 § DiskL). En arbetsgivare är vidare skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier (2 kap. 3 § DiskL). Det finns även ett diskrimineringsförbud för den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet (2 kap. 5 § DiskL).

Det du kan göra är att anmäla diskrimineringen till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Vidare kan du ha rätt till diskrimineringsersättning från din arbetsgivare om du har blivit utsatt för trakasserier (5 kap. 1 § DiskL)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93136)