Diskriminering på arbetsplatsen

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående jobbet. Jag blev förtalad på jobbet men jag har inte bevis. Och jag känner mig diskriminerad på jobbet. Vad kan jag göra i såna fall?TackMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den arbetsrättsliga regleringen gäller främst mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket innebär att om du anser dig ha blivit diskriminerad av din arbetsgivare så tillämpas reglerna i diskrimineringslagen (DiskrL). Däremot om du anser dig utsatt för förtal av en arbetskollega så kan denne inte straffas enligt den arbetsrättsliga regleringen utan man får istället se till reglerna i brottsbalken (BrB) om förtal. Viktigt att uppmärksamma är dock att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förhindra diskriminering på sin arbetsplats.

Brottet förtal

Om en person utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnar uppgift till annan i syfte att utsätta dig för andras missaktning så utgör det brottet förtal, BrB 5:1 st. 1. Det handlar alltså om ett uttalande som ska vara ägnat att skada ditt anseende hos andra människor i din omgivning och bedömningen är subjektiv, vilket innebär att det är din uppfattning av uttalandet som är avgörande till skillnad från brottet förolämpning där det är en objektiv bedömning, jmf BrB 5:3. Viktigt att uppmärksamma är också att uttalandet måste rikta sig till annan än dig för att utgöra förtal. Om uttalandet är försvarligt alternativt att uppgiften var sann så kan personen dock undgå ansvar för förtalsbrott, BrB 5:1 st. 2.

Diskriminering

Det finns enligt diskrimineringslagen sex olika former av diskriminering, DiskrL 1:4;

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och detta missgynnande har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterium, ex en policy på arbetsplatsen, som verkar neutral men som egentligen missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet etc.

Bristande tillgänglighet innebär att man missgynnar en person med funktionsnedsättning genom att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att denne ska kunna röra sig fritt och utföra sitt arbete på arbetsplatsen och på så sätt komma i en jämförbar situation med dem som inte har en funktionsnedsättning.

Trakasserier innebär att någon uppträder på ett sätt som kränker någons värdighet och har samband med kön, viss könsöverskridande identitet etc.

Sexuella trakasserier innebär att någon uppträder på ett sexuellt sätt som kränker någons värdighet.

Instruktioner att diskriminera innebär att någon ger order eller instruktioner att diskriminera någon annan på något av de fem tidigare sätt som angivits. Ordern ska lämnas av någon som personen står i lydnads- eller beroendeförhållande till.

En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd på något av dessa sätt, DiskrL 2:1 st. 1 p. 1 och dessutom är bestämmelsen tvingande och man kan således inte avtala bort denna rätt att inte bli diskriminerad, DiskrL 1:3. Det finns dock vissa undantag som exempelvis när särbehandling har ett berättigat syfte eller sker i syfte att främja jämställdhet,DiskrL 2:2.

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av annan arbetstagare på arbetsplatsen är skyldig att utreda omständigheterna kring detta och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra trakasserier, DiskrL 2:3. Arbetsgivaren ska också arbeta med aktiva åtgärder inom sin verksamhet för att hindra diskriminering och risker för detta, DiskrL Kap. 3.

Vad du kan göra

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som har till uppgift att se till att diskrimineringslagen följs, DiskrL 4:1. Du kan kontakta DO här.

Om din arbetsgivare diskriminerat dig eller inte uppfyllt sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder så kan hen bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig för den kränkning som överträdelsen innebär för dig, DiskrL 5:1 st. 1. Viktigt att veta är dock att det är du som inledningsvis har bevisbördan, DiskrL 6:3. Om du lyckas visa att det finns anledning att anta att diskriminering har skett så läggs bevisbördan över på arbetsgivaren.

DO har rätt att föra din talan i domstol och det har även din fackliga organisation om du är medlem. Du kan alltså vända dig till någon av dessa för att väcka talan om ersättning.

Om det rör sig om diskriminering eller förtal från dina kollegor så bör du uppmärksamma din arbetsgivare om detta för att denne ska kunna uppfylla sina skyldigheter.

Eftersom du saknar bevisning för ett förtalsbrott så kan det vara svårt för dig att vinna framgång i en tvist i domstol rörande detta. Däremot bör du ha bättre framgång i en eventuell arbetsrättstvist rörande diskriminering gentemot din arbetsgivare.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95763)