Diskriminering på arbetsplats

FRÅGA
Idag på jobbet tog tog dom fast en tjuv som stal. Denna tjuven var utländsk, det vill säga icke-vit med annan etnisk tillhörighet och är chaufför. De tar im honom i ett rum och chefen kommer fram till mig och ber mög gå och titta efter tjuven och se från avstånd om jag känner igen tjuven då jag tillhör en annan etnicitet och är också icke-vit. Detta fick mig att känna mig utpekad, diskriminerad samt underordnad som om jag är skyldig. De fanns andra arbetare men han fråga inte dom då de är vita. Min fråga är om detta var fel av chefen och finns det något juridisk underlag på detta som bevisar att det är fel och diskriminerande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens skyldigheter

Din arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att du som anställd inte utsätts för ohälsa eller olycksfall [3 kap. 2 § AML]. Själva arbetsmiljön ska vara anpassad till människors olika psykiska och fysiska förutsättningar och som anställd ska du få säga vad du tycker om arbetsmiljön utan att straffas för detta [2 kap. 1 § AML]. Det är du och arbetsgivaren som tillsammans ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö [3 kap. 1 § AML].

Som jag förstår det är det chefen som genom att be dig identifiera en misstänkt tjuv. Syftet att just du blev utvald att utpeka den misstänkta personen var enligt dig för att du tillhör en annan etnicitet. Det bästa är att tala med din arbetsgivare om detta och markera att du inte accepterar sådant beteende från hen.

Ifall du inte direkt går till din arbetsgivare, kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats så att hen kan ta din fråga vidare till arbetsgivaren [6 kap. 6a § AML]. Din arbetsgivare ska ha skyddsombud på arbetsplatsen om ni är fler än fem arbetstagare på arbetsplatsen [6 kap. 2 § AML]. Skyddsombudet ska i första hand meddela arbetsgivaren om din situation på arbetsplatsen och att hen har en viss tid på sig att lösa detta. Om arbetsgivaren inte gör någonting alls eller dröjer alldeles för länge med att göra något kan skyddsombudet kontakta arbetsmiljöverket som kan pröva om de ska ge din arbetsgivare ett föreläggande eller ett förbud [7 kap. 7 § AML]. Om det skulle behövas kan arbetsmiljöverket förena föreläggandet eller förbudet med vite, vilket innebär att hen får betala en viss summa om hen inte följer föreläggandet eller förbudet.

Om din arbetsgivare inte har ett skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund för att ta din arbetsmiljörättsliga fråga vidare, men ett skyddsombud är som sagt något som arbetsgivaren ska ha.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen [DL]

Som nämnt ovan har din arbetsgivare ett ansvar för arbetsmiljön och kan få betala för detta om hen inte tar hänsyn till de bestämmelser som är tvingande för hen i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. På grund av detta kan du eventuellt nå framgång i att hävda diskriminering. För att omfattas av diskrimineringslagen krävs det att du blivit diskriminerad på någon av de grunder som anges i lagen [1 kap. 1 § DL]. Grunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I detta fall skulle eventuellt händelsen kunna falla under diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

För att diskriminering ska vara för handen måste det finnas ett samband mellan diskrimineringsgrunden och agerandet, d.v.s att du behandlas illa just för att du har en annan etnisk tillhörighet. Detta i sig kan vara svårt att bevisa om ord står mot ord. Om det dock finns något vittne som kan styrka syftet med att just du var tvungen att utpeka den misstänkta tjuven pga din etnicitet kan det se som ett bevis.

Det finns ett speciellt kapitel i diskrimineringslagen om arbetsgivarens förbud mot att diskriminera [2 kap. 1 § DL]. Däri ligger även en skyldighet för arbetsgivaren att utreda omständigheterna kring trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen [2 kap. 3 § DL]. Din arbetsgivare måste aktivt arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering och exempelvis ha riktlinjer för hur en får bete sig på arbetsplatsen [3 kap DL]. Beroende på vem/vilka du kommer anse som ansvariga får de betala diskrimineringsersättning till dig [5 kap. 1 § DL]. Om även din arbetsgivare diskriminerat dig exempelvis genom att indirekt straffa dig för att du uttryckt dina åsikter genom att nedgradera din position på företaget [2 kap. 18 § DL] kan hen få betala ersättning för den förlust som uppkommit för dig genom diskrimineringen. Om du vill kan diskrimineringsombudsmannen föra din talan i domstol mot arbetstagarna eller arbetsgivaren [6 kap. 2 § DL]. Det blir såklart bara aktuellt om du väljer att gå till domstol. Annars kanske ni kan lösa ersättningsfrågan vid sidan av.

Sammanfattande råd:

I detta fall är det dock endast en incident som svårligen kan komma att bevisas (med tanke på de knapphändiga omständigheterna i frågan). Därmed råder jag dig att tala med arbetsgivaren och markera att du inte tycker att det beteende från hen är okej. Skulle det vara så att det någon situation efter det uppstår tycker jag att du ska g vidare med frågan, antingen genom att kräva diskrimineringsersättning eller att tala med ert skyddsombud (förutsatt att det finns på arbetsplatsen). För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (748)
2021-04-17 Måste jag betala ut full månadslön om arbetstagaren inte arbetat sina 40 timmar i veckan?
2021-04-13 Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2021-04-12 Kan man bli anklagad på jobbet utan att få veta vad saken gäller?
2021-04-10 Arbetsgivares rätt till kvittning

Alla besvarade frågor (91294)