Det krävs olägenhet för att en granne ska få klippa grenar från grannens häck

2019-08-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Vår bokhäck mot grannen är planterad väldigt nära tomtgräns. På grannens sida finns ett vanligt villastängsel. Vi har i alla år klippt häcken även på grannens sida så nära villastängsel som möjligt. De senaste åren har grannen klagat på att det inte är gjort på ett tillräckligt bra sätt som passar dom samt att det legat kvar lite lösa blad på deras sida (obs små mängder och inte grenar). Klagomålet rör att grenar från häcken trots allt sticker igenom ett par centimeter genom deras villastängsel. Det är dock svårt att se att dessa centimeter utgör en olägenhet för grannen förutom tycke och smak. De tycker att klippning/sågning skall ske en bit in på våran sida. Dock, eftersom stammarna är planterade så nära tomtgränsen, skulle detta innebära klippning/sågning dikt mot stammen vilket skulle skada häcken.Min fråga är om jag är fortsatt skyldig att klippa häcken på grannens sida? Eller om vi kan överlåta detta till dem med en förståelse om att om de skadar häcken så blir de skadeståndsskyldiga enl Jordabalkens 3 kap. 2§ ? Tack och MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB), precis som du har konstaterat, men även Skadeståndslagen (SkdL).

Man ska ta skälig hänsyn till omgivningen
Enligt 3 kap. 1 § JB framgår det att man vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I denna bestämmelse innefattas grannförhållandet, vilket inte enbart innebär skärpta skyldigheter mot omgivningen, utan man får visa en viss tolerans mot alldagliga störningar som är vanliga i denna omgivning. Denna bestämmelse ger uttryck för att grannförhållanden och deras hänsyn som de måste visa varandra sträcker sig väldigt långt utan att något skadeståndsanspråk kan komma att väntas. Detta brukar dock kompenseras med att den nackdel en fastighetsägare har när han tar hänsyn till sin granne kan han själv kräva tillbaka från sin grannes sida i gengäld.

Det krävs att det föreligger olägenhet för att grannen ska få klippa
Det framgår av 3 kap. 2 § JB att grannen i ditt fall har en rätt att klippa bort det som sticker över på deras fastighet. För att din granne ska ha rätt att utföra en sådan åtgärd krävs det dock att dessa grenar som sträcker sig över hans fastighet medför olägenhet för honom. I lagkommentaren framgår det att han får finna sig i rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur. Eftersom det inte rör sig om mer än grenar som sträcker sig ett par centimeter över hans fastighet kan jag knappast se hur detta skulle medföra en olägenhet av detta slag för din granne. Det låter snarare som att det rör sig om just en bagatellartad olägenhet av alldaglig natur. Som granne får man i allmänhet leva med att några små grenar sticker in här och var eftersom det är vad som är sedvanan i grannskapsrätten. Min slutsats är därmed att han inte har rätt att företa några åtgärder på er häck över huvud taget då olägenheten inte är tillräckligt stor. Det är med andra ord er rättighet att klippa häcken och inte din grannes.

Skulle det vara så att er granne trots detta bestämmer sig för att klippa av grenar från er häck som skadar den, kan ni kräva skadestånd för den förlust ni har lidit, 2 kap. 1 § SkdL. Detta förutsätter självklart att det är en mätbar skada - den får inte vara bagatellartad den heller.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)