Det är rent ut sagt ett elände att få bukt med en grannes tobaksrökning

2018-12-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej Efter att ha läst lite svar kring rökning och bostadsrätt har jag förstått att problematiken kan vara besvärlig.Att man inte kan förbjuda någon att röka på sin balkong respektive lägenhet är jag ok med men vad gäller i följande fall.En rökare som sitter och röker i en väl inrökt lägenhet och som har dörren till trappan öppen för vädring får jag anta med följd att trapphuset blir som en gaskammare.Finns det tvingande lagstiftning för att få personen att hålla sin ytterdörr stängd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är rent ut sagt ett elände att få bukt med en grannes tobaksrökning. Särskilt med tanke på att Hyreslagen (Jordabalken kap. 12) inte innehåller något förbud mot rökning i lägenheten, samt att en hyresgäst anses måsta tåla vissa olägenheter i boendet. Även lagstiftning som tvingar en hyresgäst att stänga sin ytterdörr är för mig okänt. Det du kan göra är däremot att höra av dig till Fastighetsägaren eftersom denna ansvarar, bland annat, för (1) luftföroreningar och (2) ventilation (Miljöbalken 26 kap. § 19 och 33 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Jag belyser problematiken (eländet) med tre rättsfall från Svea hovrätt, och ett från Högsta domstolen (som i och för sig kanske gör framtiden något ljusare). I det första fallet från Svea hovrätt (i mål nr ÖH 7164-05) var det fråga om en hyresgäst som under sommaren besvärades av tobaksrök från grannens balkong. Röken kom in i hyresgästens lägenhet och medförde olägenheter. Svea hovrätt ansåg att det vid bedömning av åtgärdsföreläggande (för fastighetsägaren) ska utfärdas i en situation som denna måste göras en avvägning i förhållande till grannars rätt att använda sin lägenhet. Att en hyresgäst har nyttjanderätt till sin lägenhet innebär enligt hovrätten att han eller hon normalt sett har rätt att röka såväl i lägenheten som på den balkong som hör till lägenheten. Enligt hovrätten inskränker detta dock inte en hyresgästs grundläggande skyldighet att använda lägenheten på ett sådant sätt att störningar av olika slag (bland annat rökning) inte uppkommer för övriga boende i fastigheten. Det hade inte framkommit att grannen rökt på balkongen i sådan omfattning att det inte skäligen borde tålas. I det andra fallet från Svea hovrätt (i mål nr ÖH 4941-10) besvärades en hyresgäst av tobaksrök från lägenheten under. Problemen hade pågått flera år; tidvis hade hyresgästen inte alls kunnat bo i sin lägenhet. Rätten ansåg dock att hyresgästen inte lyckats visa att det förelåg något fel som innebar hinder eller men i nyttjanderätten. I det tredje fallet från Svea hovrätt (i mål nr ÖH 9814-11) klagade hyresgäster på att de besvärades av rök från en grannes balkong. Olägenheterna hade bland annat medfört att en av hyresgästernas psykiska hälsa hade påverkats negativt. Enligt hovrätten hade dock hyresgästerna inte lyckats visa att den röklust som upphavs tränga in i lägenheten och på balkongen var av sådan art eller omfattning att den inte skäligen borde tålas.

Sedan kom Högsta domstolens dom (i mål nr T 5829-14) den 26 april 2016. I domen översteg radonhalten 200 becquerel per kubimeter luft, vilket var det riktvärde för radon som Socialstyrelsen bestämt (SOSFS 2004:6). Domstolen ansåg det visserligen klarlagt att det finns ett samband mellan radon i inomhusluften och cancer, liksom att cancerrisken i princip ökar med högre radonhalt. Men den omständigheten att radonhalten i en lägenhet överstiger Socialstyrelsens riktvärde innebär inte i sig att det är bevisat att hälsoriskerna med boendet faktiskt är sådana att det finns en rätt till hyresnedsättning. Att halten radon översteg Socialstyrelsens riktvärde ansåg dock vara ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende. Detta förhållande utgör enligt Högsta domstolen ett sådant men i nyttjanderätten som ger rätt till hyresnedsättning.

Avslutningsvis

Det hela handlar om vems intressen i den juridiska vågskålen som väger tyngst. Är det intressena hos den som röker eller är det den som besväras av röken? Kanske är det dags för lagstiftaren att bli mer restriktiv mot rökning. Passiv rökning orsakar trots allt 5-10 fall av lungcancer och ungefär 400 fall av hjärt- och kärlsjukdomar årligen (Folkhälsomyndigheten).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Gott nytt år!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2052)
2021-06-24 Kan jag neka folk att uppehålla sig vid privat brygga?
2021-06-18 Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?

Alla besvarade frågor (93337)