Den geografiska omplaceringsrätten

FRÅGA
Förflyttning 25 mil från hemmet till nya arbetsuppgifter.Enhetschefen känner till min inställning men vägrar ompröva sitt beslut när jag förklarat att om omplaceringen sker måste jag söka andra arbetsuppgifter med annan arbetsgivare. Är det "god sed" att tvinga fram uppsägning när frugan emellanåt är borta veckovis och två barn hemma ?Vad kan jag göra ?
SVAR

Huvudregel
En arbetsgivare har som utgångspunkt en rätt att leda och fördela arbetet. Alltså kan en arbetsgivare bestämma vem som ska utföra arbetet, vilket arbete som som ska utföras och var och när det ska utföras.

Vad är gällande rätt?
Genom uttalanden från Arbetsdomstolen framgår det att godkännande av stationeringsort är ett anställningsvillkor som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetsgivare har både en möjlighet och skyldighet att omplacera dig som arbetstagare om ni inte kan komma överens om en ny stationeringsort. Om du väljer att inte gå med på omplaceringen riskerar du att bli uppsagd (se arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i 7 § lag om anställningsskydd). Som arbetstagare måste du i princip acceptera en omplacering som är inom ett "bekvämt pendlingsavstånd" på samma ort eller ort som ligger nära. Vad som i regel anses vara "bekvämt pendlingsavstånd" är att en arbetsdag inte får ta mer än 12 timmar, där resa till och från jobbet är inkluderat.

I det fall omplaceringen skulle falla utanför denna tidsram, kan det handla om en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. Arbetsgivaren kan då bli skyldig att på sätta igång en förhandling med facket. Detta betyder emellertid inte att facket har bestämmanderätt. Vad som utgör en viktigare förändring är en bedömningsfråga.

Av rättsfallet AD 1993:151 framgår det att den geografiska arbetsskyldigheten ska bestämmas utefter det tillämpade kollektivavtalet eller om något sådant saknas det enskilda anställningsavtalet.

Sammanfattningsvis ska tillsvidareanställda tolerera en permanent eller tillfällig placering på annan arbetsplats inom samma ort eller på någon ort "helt nära". De förflyttningar som är utanför ett bekvämt pendlingsavstånd ska du som arbetstagare inte behöva acceptera, såvida inte tjänsten skulle förutsätta en sådan typ av förflyttning.

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Fick du svar på din fråga?